Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /home/zsaio/ftp/www/NEWS/cutenews/inc/shows.inc.php on line 727

Realizacja dodatkowych godzin zajęć

Praca w godzinach ponadwymiarowych jest obowiązkiem nauczyciela, jeżeli została zarządzona zgodnie z przepisami. W pisemnej informacji o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych dyrektor szkoły wskazuje na liczbą tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizacją.

by J.Prabucki

Zasady zwalniania uczniów z zajęć

Dyrektor szkoły może zwolnią ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń ma prawo do rezygnacji z zajęć, które nie są obowiązkowe, jak religia, etyka czy wychowanie do życia w rodzinie – także w ciągu roku szkolnego.

28 07 2016 by J.Prabucki

Przydzielanie godzin dodatkowych zajęć po likwidacji godzin karcianych

Ustawa zmieniająca Kartą Nauczyciela zlikwidowała obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych. Ich likwidacja nie oznacza, że przestaną być prowadzone przez nauczycieli zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.

22 07 2016 by J.Prabucki

Postępowanie gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Procedura postępowania z uczniem wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

18 07 2016 by J.Prabucki

Zasady wnoszenia zastrzeżeń do ocen – według nowych s lub jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. To samo dotyczy oceny zachowania. Sprawdź, jak prawidłowo wnosił zastrzeżenia do ocen.

Termin wnoszenia zastrzeżeń

Zastrzeżenia do ocen mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej (w szkole policealnej – semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak nią w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych (w szkole policealnej – semestralnych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna (w szkole policealnej – semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisją, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (w szkole policealnej – semestralną) oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później nią w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Jego termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – z uczniem.

Ustalona przez komisją ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisją jest ostateczna, z wyjątkiem sytuacji, w której uczniowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpią do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpią do niego w dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – w uzgodnieniu z uczniem.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosił zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak nią w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 44n.

02 06 2016 by J.Prabucki


Ustalenie oceny rocznej z WF

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

02 06 2016 by J.Prabucki

Karta Nauczyciela 2016

Od 1 wrzenia 2016 r. dużo się zmieni w zakresie zadań i czasu pracy nauczycieli, 6 poprawek do Karty Nauczyciela.

31 05 2016 by J.Prabucki

Negatywna opinia rady pedagogicznej w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły

Mimo negatywnej opinii rady pedagogicznej, dyrektor szkoły może złożyć arkusz organizacyjny do organu prowadzącego. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują konsekwencji w przypadku wydania negatywnej opinii, dlatego też dyrektor nawet w takiej sytuacji może założyć arkusz.

15 04 2016 by J.Prabucki

Uczeń chcący zmienić szkołę w trakcie roku musi złożyć określoną dokumentację

Jeżli uczeń spełnia wymagania i okaże się, że istnieje możliwość przyjęcia go w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest złożyć dokumenty w wymaganym terminie.

22 02 2016 by J.Prabucki

Przesłuchanie lub zatrzymanie ucznia

Policja prowadzi na terenie szkoły swoje działania tak, jak w każdym innym miejscu. Dyrektor może liczy¿ na to, że funkcjonariusze b¿d¿ wykonywa¿ czynno¿ci z uwzgl¿dnieniem specyfiki funkcjonowania placówki.

01 02 2016 by J.Prabucki

Za nierealizowanie indywidualnego nauczania - sankcje dla rodziców

Brak uczestnictwa ucznia w zorganizowanym dla niego nauczaniu indywidualnym jest r¿wnoznaczne z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zale¿nie od etapu edukacyjnego.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi

Wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę.
Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

W zwi¿zku z mo¿liwo¿ci¿ wyst¿pienia zagro¿e¿ zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na ¿wiecie, w tym także w krajach europejskich, a także maj¿c na wzgl¿dzie d¿¿enie do zapewnienia odpowiednich warunk¿w bezpiecze¿stwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazd¿w za granic¿ w formie wycieczek lub wypoczynku przekazuj¿ poni¿ej zalecenia przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w pi¿mie z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: DZSE-WWU.416.237.2015.EZS.

01 02 2016 by J.Prabucki

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Od 23 stycznia 2016 roku zaczn¿ obowiązywa¿ zmiany w ustawie o systemie oświaty, które wprowadzają m.in. obowiązek szkolny dla 7-latk¿w.

22 01 2016 by J.Prabucki

Liczba godzin indywidualnego nauczania

Dyrektor może ustalić niższy ni¿ minimalny wymiar godzin indywidualnego nauczania tylko w 2 przypadkach. Nie zmienia to jednak faktu, że nauczanie indywidualne musięobejmowa¿ wszystkie przedmioty obj¿te ramowym planem nauczania.

22 01 2016 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

W ramach indywidualnego nauczania Uczeń powinien mie¿ zorganizowane zajęcia ze wszystkich przedmiotów. Jeśli jednak w orzeczeniu o indywidualnym nauczaniu wskazane jest uczestnictwo ucznia w niektórych zajęciach z uczniami w klasie.

14 01 2016 by J.Prabucki

Podstawa prawna w uchwale w sprawie wyników klasyfikacji uczniów

W zwi¿zku ze zmianami w przepisach oświatowych, które obowiązują od 1 września 2015 r., pocz¿wszy od ko¿ca I p¿rocza w roku szkolnym 2015/2016 uchwa¿y w sprawie wyników klasyfikacji uczniów powinny mie¿ zmienion¿ podstaw¿ prawn¿.

14 01 2016 by J.Prabucki

Zabawy na śniegu

Zabawy na mrozie, lodzie, w śniegu łatwo moga doprowadzić do wypadku lub kontuzji. Są jednak sposoby, aby zadba¿ o bezpiecze¿stwo uczniów podczas zabaw zimowych.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nauczyciel nie zawsze musiępilnowa¿ uczniów podczas studniówki

Termin balu maturalnego ogranicza możliwość zobowiązania nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami w czasie imprezy. W okresie ferii nauczycielowi przys¿uguje urlop wypoczynkowy, którego nie może się zrzec, a dozwolony katalog prac nie obejmuje sprawowania opieki nad uczniami w trakcie zabawy szkolnej.11 01 2016 by J.Prabucki

Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach ma na lekcjach nieobecność

Wpisy w dzienniku muszą być zgodne ze stanem faktycznym. A zatem Uczeń, który nie bierze Udziału w zajęciach edukacyjnych, nawet Jeśli spowodowane jest to reprezentowaniem szkoły w zawodach sportowych lub konkursach, powinien mie¿ odnotowan¿ nieobecność przez nauczyciela, który je prowadzi.

11 01 2016 by J.Prabucki

Nieklasyfikowanie śródroczne - konsekwencje dla ucznia

Nieklasyfikowanie śródroczne nie wpływa na klasyfikację roczną.
Oceny śródroczne wskazuj¿ post¿py w nauce uczniów, jest to tylko pewna informacja na ten temat dla ucznia i jego rodziców. Nieklasyfikowanie śródroczne nie ma ¿adnych konsekwencji prawnych dla ucznia ani szkoły. O promowaniu lub uko¿czeniu szkoły decyduje klasyfikacja roczna.

11 01 2016 by J.Prabucki

Zmiany, które trzeba uwzgl¿dni¿ przed klasyfikację śródroczną

Przed klasyfikację ¿r¿droczną należy uwzgl¿dni¿ obowiązujące od tego roku szkolnego zmiany w prawie o¿wiatowym dotycz¿ce zasad oceniania. Jest to m.in. obowiązek uwzgl¿dniania przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego aktywno¿ci ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

10 01 2016 by J.Prabucki

Wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia w ferie

Pracownikowi pedagogicznemu placówki feryjnej przys¿uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadaj¿cym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jeśli dyrektor szkoły zleci mu prowadzenie zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych, to za tak¿ prac¿ otrzyma osobne wynagrodzenie.

04 01 2016 by J.Prabucki

Terminologia w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

W zwi¿zku ze zmianami w przepisach prawa o¿wiatowego dotycz¿cych kszta¿cenia os¿b niepe¿nosprawnych powsta¿y w¿tpliwo¿ci, jak należy zapisywa¿ w orzeczeniach o kszta¿ceniu specjalnym rodzaj niepe¿nosprawno¿ci os¿b upo¿ledzonych umys¿owo. Od września termin „upo¿ledzenie umys¿owe” zast¿piono okre¿leniem „niepe¿nosprawno¿¿ umys¿owa”.

29 12 2015 by J.Prabucki

Przyj¿cie ucznia z orzeczeniem w trakcie roku szkolnego

Jeśli Uczeń zamieszkuje w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, to jest przyjmowany do szkoły z urz¿du w każdym czasie. Dotyczy to wszystkich uczniów, także posiadaj¿cych orzeczenie o potrzebie kszta¿cenia specjalnego. Natomiast o przyj¿ciu w trakcie roku szkolnego dzieci, młodzieży i os¿b pe¿noletnich z orzeczeniem, zamieszkuj¿cych poza obwodem szkoły, decyduje dyrektor.

29 12 2015 by J.Prabucki

Uczeń może być promowany w trakcie roku szkolnego

Rada pedagogiczna ma prawo podjąć decyzj¿ o promowaniu ucznia do klasy programowo wy¿szej w trakcie roku szkolnego na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddzia¿u albo na wniosek wychowawcy oddzia¿u i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

29 12 2015 by J.Prabucki

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie ma terminu wa¿no¿ci. Zasadno¿¿ wydania kolejnej opinii wynika z bie¿¿cych potrzeb danego dziecka, a nie z daty jej wystawienia. Opr¿cz konieczno¿ci aktualizacji merytorycznej zawarto¿ci - zgodnie z aktualn¿ sytuacj¿ ucznia - zasadno¿¿ wystawienia opinii może wynika¿ te¿ ze standard¿w przeprowadzenia danego testu.

29 12 2015 by J.Prabucki

Arkusz pohospitacyjny

Nauczyciel ma obowiązek podpisa¿ arkusz pohospitacyjny. Odmowa podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego z przeprowadzonej kontroli stanowi niedope¿nienie jednego z podstawowych obowiązk¿w - rzetelnego realizowania zada¿ zwi¿zanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoły.

29 12 2015 by J.Prabucki

Indywidualne potrzeby każdego ucznia

Ustawowym obowiązkiem każdego nauczyciela jest indywidualizacja pracy z uczniami na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo¿liwo¿ci psychofizycznych.

29 12 2015 by J.Prabucki

Gdy istnieje ryzyko niezrealizowania podstawy programowej

Jeśli dyrektor szkoły zauwa¿y ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, powinien rozpocz¿¿ działania naprawcze, a także wspom¿c nauczycieli w realizacji ich zada¿.

29 12 2015 by J.Prabucki

Wyniki egzaminów pr¿bnych

W przepisach oświatowych nie ma mowy o wpisywaniu do dziennika lekcyjnego wyników egzaminów zewn¿trznych, także tych pr¿bnych. Celem egzaminu pr¿bnego jest umo¿liwienie uczniowi obycia w sytuacji egzaminacyjnej, a nie zamiana wyniku na ocen¿.

29 12 2015 by J.Prabucki

Udziału w szkoleniu zorganizowanym

W ramach pi¿ciodniowego tygodnia pracy nauczyciel m.in. bierze udział w zebraniach oraz doskonali się zawodowo. Sobota i niedziela są dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy, dlatego dyrektor szkoły nie może zobowiąza¿ go do wzi¿cia Udziału np. w radzie szkoleniowej zorganizowanej w tym terminie, a za niestawienie się – poci¿gn¿¿ do odpowiedzialno¿ci porz¿dkowej czy dyscyplinarnej.

16 11 2015 by J.Prabucki

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest organizowane dla uczniów niemogących uczestniczy¿ w zajęciach w szkole z klas¿, do której Uczeń jest zapisany. Tak¿ form¿ nauczania organizuje dyrektor, Jeśli otrzyma od rodziców orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

11 10 2015 by J.Prabucki

3 przypadki wydania arkusza ocen ucznia

Zdarzaj¿ się w szkole sytuacje, gdy trzeba wyda¿ arkusz ocen ucznia. Jedn¿ z nich jest przej¿cie ucznia do innej szkoły, ale tylko w przypadku gdy nast¿puje to po co najmniej rocznym okresie nauki.

11 10 2015 by J.Prabucki

Poziomy spe¿niania wymaga¿ wobec szkół

Nowe brzmienie wymaga¿ wobec szkół i placówek, obowiązujące od 1 września 2015 r., zawarte jest w za¿¿czniku do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r.

11 10 2015 by J.Prabucki

Ponowne zatrudnienie w szkole w ciągu 30 dni bez wst¿pnych bada¿ lekarskich

Pracownik zatrudniany w szkole na stanowisko pedagogiczne czy niepedagogiczne podlega wst¿pnym badaniom lekarskim. Jednak z tego obowiązku zwolnieni są pracownicy zatrudniani na to samo stanowisko w ciągu 30 dni po rozwi¿zaniu lub wyga¿ni¿ciu poprzedniego stosunku pracy ze szkołę.

06 08 2015 by J.Prabucki

Aktualizacja arkusza organizacji

Ruchy kadrowe na pocz¿tku roku szkolnego często są zwi¿zane ze zmniejszeniem lub zwi¿kszeniem liczby oddzia¿¿w w szkole. A co za tym idzie – zmiany wymaga zatwierdzony w maju arkusz organizacji szkoły. O ka¿dej zmianie należy powiadomi¿ organ prowadz¿cy w formie aneksu do arkusza.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nowe rozporządzenie w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Nowe rozporządzenie w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wprowadza nast¿puj¿ce zmiany:

06 08 2015 by J.Prabucki

Choroba w czasie urlopu

Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany z powodu choroby, to zgodnie z Kart¿ Nauczyciela dyrektor szkoły udziela urlopu uzupe¿niaj¿cego w trakcie trwania doku szkolnego. będzie to mo¿liwe wy¿¿cznie pod warunkiem okazania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza – brak dokumentu uniemo¿liwia skorzystanie z urlopu uzupe¿niaj¿cego.

06 08 2015 by J.Prabucki


Praca nauczyciela w okresie wakacji

Karta Nauczyciela upowa¿nia dyrektora szkoły do wyznaczenia dla nauczycieli zada¿ do wykonania w czasie wakacji. Niestawienie się nauczyciela w pracy, mimo i¿ dyrektor szkoły w tre¿ci zobowiązania spe¿ni¿ warunki przewidziane w przepisach, uzasadnia zastosowanie wobec nauczyciela kary porz¿dkowej na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienia uczniów z nauki drugiego j¿zyka obcego

a wniosek rodziców (prawnych opieknów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wad¿ s¿uchu lub z g¿¿bok¿ dysleksj¿ rozwojow¿ z nauki drugiego j¿zyka obcego.

06 08 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na nowych warunkach

Od 1 września dyrektor szkoły będzie zwalnia¿ ucznia z wykonywania okre¿lonych ¿wicze¿ fizycznych na podstawie opinii lekarza. Taka zmiana ma na celu przede wszystkim zmobilizowa¿ uczniów do uczestniczenia na lekcjach WF-u.

06 08 2015 by J.Prabucki

Nadz¿r nad uczniami na basenie

Osobami uprawnionymi do sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na basenie są nauczyciele.

17 02 2015 by J.Prabucki

Praca w ferie tylko w zakresie wskazanym w Karcie Nauczyciela

Nauczycielowi placówki feryjnej przys¿uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadaj¿cym okresowi ferii zimowych i letnich oraz w czasie ich trwania. Jednak w czasie tego urlopu dyrektor szkoły może zobowiąza¿ nauczyciela do wykonywania nast¿puj¿cych czynno¿ci (art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela):

23 01 2015 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych przez nauczycieli

Rodzaje zajęć dozwolonych do realizacji można podzieli¿ na trzy grupy:
1. Wzbogacenie oferty ¿wietlicy szkolnej, np. zajęcia pomocy dzieciom w nauce, grupy zainteresowa¿, odrabianie zada¿ domowych;


23 01 2015 by J.Prabucki

Zmiana godzin ponadwymiarowych

Najczęściej godziny ponadwymiarowe przydzielane są na ca¿y rok szkolny danemu nauczycielowi.Zmiana ich przydzia¿u w trakcie roku jest mo¿liwa, ale powinna być uzasadniona, np. nieobecności¿ nauczyciela czy zmianami organizacyjnymi.

23 01 2015 by J.Prabucki

Zwolnienie z drugiego j¿zyka obcego w szkole

Dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego j¿zyka obcego do ko¿ca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodziców (prawnych opieknów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

15 12 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szkoły nie musięsię zgadza¿ na urlop bezp¿atny samorz¿dowca

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielania urlopu bezp¿atnego nauczycielowi, który po tegorocznych wyborach samorz¿dowych otrzyma¿ propozycj¿ obj¿cia stanowiska kierowniczego w jednostce samorz¿du terytorialnego np. zast¿pcy burmistrza, w¿jta, wicestarosty itp. Decyzja odmowna nie musiębyć także uzasadniona.

15 12 2014 by J.Prabucki

Szko¿a musiękontrolowa¿, gdzie jest Uczeń, który nie chodzi na religi¿

Uczeń, który np. nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywa¿ we wskazanym miejscu (może to być np. biblioteka) przez ca¿y czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecno¿ci ze wzgl¿d¿w bezpiecze¿stwa jest obowiązkowa i powinna być odnotowywana w ustalony w szkole spos¿b.

06 11 2014 by J.Prabucki

Radny musiępowiadomi¿ dyrektora o wygranej w wyborach

Nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny, który w zbli¿aj¿cych się wyborach samorz¿dowych zostanie wybrany na radnego, będzie korzysta¿ ze szczeg¿lnych przywilej¿w, które mogą zdezorganizowa¿ prac¿ szkoły i innych pracownik¿w. Radny może bowiem liczy¿ na nielimitowane zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w posiedzeniach rady gminy, powiatu, czy sejmiku wojew¿dztwa oraz r¿nego rodzaju komisji i instytucji zwi¿zanych z pe¿nion¿ funkcj¿.

04 11 2014 by J.Prabucki

¿mieciowe jedzenie zniknie ze sklepik¿w szkolnych

„Szko¿a uczy, ale i kszta¿tuje nawyki, także te ¿ywieniowe” - powiedzia¿a Premier Ewa Kopacz w swoim expos¿, zapowiadaj¿c zdecydowan¿ walk¿ ze ¿mieciowym jedzeniem w szkołach. 23 pa¿dziernika 2014 r. ustaw¿ w tej sprawie przyj¿¿ sejm. Od nowego roku szkolnego, nie tylko sprzeda¿ ale i reklama niezdrowej ¿ywno¿ci w szkołach będzie zakazana.

25 10 2014 by J.Prabucki

Wizytator uprzedzi o ewaluacji zewn¿trznej, ale o kontroli lekcji już nie

Pokazowe lekcje, do których zar¿wno nauczyciel, jak i uczniowie są przygotowani nie oddaj¿ prawdziwego obrazu ich przebiegu. Obecnie bowiem dyrektor szkoły jest uprzedzony o tym, że dane zajęcia zostan¿ skontrolowane w czasie ewaluacji zewn¿trznej lub kontroli dora¿nej, a co za tym idzie - nauczyciel może zaplanowa¿ wyj¿tkowe zajęcia w tym czasie, co uniemo¿liwia obiektywn¿ ich ocen¿.

25 10 2014 by J.Prabucki

Okienko w zajęciach edukacyjnych

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pe¿nym wymiarze zajęć nie może przekracza¿ 40 godzin na tydzień, a p¿etatowca odpowiednio 20 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 KN). Nie ma przepisu prawnego, który by m¿wi¿, że nauczyciel nie może mie¿ tak zwanych okienek pomi¿dzy zajęciami edukacyjnymi.

16 10 2014 by J.Prabucki

Gdy Uczeń zg¿asza z¿e samopoczucie

1. nie można poda¿ lekarstwa uczniowi,
2. nie można zwolni¿ dziecka do domu, bo nie ma zwolnienia (rodzic nie przewidzia¿ z¿ego samopoczucia dziecka),


09 10 2014 by J.Prabucki

Dyrektor szkoły nie musięsię t¿umaczy¿ przed zwi¿zkiem zawodowym

Decyzji o zatrudnieniu nauczyciela nie trzeba uzasadnia¿ zwi¿zkowi zawodowemu. Jeśli jego przedstawiciele ¿¿daj¿ wyja¿nie¿, dlaczego zosta¿ og¿oszony nab¿r na stanowisko nauczyciela, dyrektor szkoły nie ma obowiązku t¿umaczy¿ im przyczyn swojej decyzji.

09 10 2014 by J.Prabucki

Kary za frekwencj¿ jako narz¿dzie w walce z wagarami

Kary zwi¿zane z frekwencj¿ uczniów należy zapisa¿ w statucie szkoły.

09 10 2014 by J.Prabucki

Na badania kontrolne można skierowa¿ w każdym czasie

O tym czy nauczyciel jest zdolny do pracy decyduje lekarz medycyny pracy w ramach bada¿ okresowych lub kontrolnych. Dyrektor szkoły może skierowa¿ nauczyciela na takie badania w ka¿dej chwili.
Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ustalenie jego zdolno¿ci do pracy na okre¿lonym stanowisku nast¿puje w ramach bada¿ profilaktycznych (wst¿pnych, okresowych lub kontrolnych).


09 10 2014 by J.Prabucki

Nowe zasady uniewa¿niania egzaminów oraz weryfikacji ocen

Od 2015 r. będzie obowiązywa¿ nowa procedura uniewa¿niania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdaj¿cego. Uniewa¿nienie egzaminu lub sprawdzianu skutkuje uzyskaniem wyniku 0%.

09 10 2014 by J.Prabucki

Dzień Nauczyciela ze środków ZF¿S

Zbli¿a się 14 pa¿dziernika, czyli dzień Edukacji Narodowej. Jak co roku pojawia się pytanie - czy pocz¿stunek dla nauczycieli, pracownik¿w szkoły oraz byćych nauczycieli - emeryt¿w i rencist¿w, można sfinansowa¿ ze środków funduszu socjalnego?

09 10 2014 by J.Prabucki

Minimalne wymagania edukacyjne dla ucznia z indywidualnym programem nauki

Wymagania edukacyjne dla ucznia, który realizuje indywidualny tok nauki, z ¿adnego przedmiotu nie mogą być ni¿sze od tych, które przewiduje podstawa programowa.


09 10 2014 by J.Prabucki

Kara dla nauczyciela za nieuzupe¿nienie dziennika lekcyjnego

Za prawid¿owe wype¿nianie dziennika lekcyjnego odpowiada nauczyciel. Jest to podstawa nie tylko do rozliczenia jego czasu pracy, ale także zajęć z uczniami. Zawinione przez nauczyciela uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzi¿ do ukarania go karą porz¿dkow¿ a także pozbawienia wynagrodzenia za dzień, w którym dziennik nie być uzupe¿niony.

09 10 2014 by J.Prabucki

Termin egzaminu poprawkowego

Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest przez dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

26 06 2013 by J.Prabucki


Data na świadectwie

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010 r. (¿ 14. ust.5) w sprawie świadectw, dyplomów Państwowych i innych druk¿w szkolnych, zgodnie z którym jako dat¿ wydania świadectwa przyjmuje się dat¿ zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26 06 2013 by J.Prabucki

Dofinansowanie do okular¿w dla pracownika szkoły

Jeżeli charakter pracy za tym przemawia, pracodawca ma obowiązek zapewni¿ pracownikom okulary korekcyjne albo soczewki. Zasady przyznawania takiego dofinansowania najlepiej okre¿li¿ w regulaminie pracy.

26 06 2013 by J.Prabucki

Konsultowanie przepis¿w prawa pracy ze zwi¿zkami zawodowymi

Jeśli w szkole dzia¿a jeden zwi¿zek zawodowy, regulamin nie może wej¿¿ w ¿ycie bez jego zgody. Gdy w szkole funkcjonuje kilka organizacji zwi¿zkowych, muszą wypracowa¿ wsp¿lne stanowisko odno¿nie regulaminu w ciągu 30 dni. Jeżeli to nie nast¿pi, dyrektor nie musięuzgadnia¿ regulaminu ze zwi¿zkami zawodowymi. Wspólna, negatywna opinia zwi¿zk¿w zawodowych uniemo¿liwia wprowadzenie regulaminu o ustalonej przez pracodawc¿ tre¿ci.

26 06 2013 by J.Prabucki

KLASYFIKACJA ROCZNA

Szczeg¿owe zasady klasyfikowania okre¿la rozporządzenie ministerstwa edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s¿uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian¿w i egzaminów w szkołach publicznych (dalej jako rozporządzenie). rozporządzenie nak¿ada na dyrektora i nauczycieli konkretne zadania w okre¿lonych terminach, których doprecyzowanie powinien zawiera¿ statut szkoły.


26 06 2013 by J.Prabucki

Wyprawka szkolna 2012/2013

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministr¿w z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg¿owych warunk¿w udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr¿cznik¿w (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) uczniowie rozpoczynaj¿cy nauk¿ w klasach I-IV szkół podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szkół zawodowych, technik¿w i lice¿w ogólnokształcących, którzy znajduj¿ się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub ¿yciowej, b¿d¿ mogli otrzyma¿ w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podr¿cznik¿w.

03 09 2012 by J.Prabucki

dzień wagarowicza

"dzień wagarowicza" decyzj¿ dyrektora szkoły może być dniem wolnym od zajęć edukacyjnych ale szko¿a nie jest zwolniona z organizacji opieki w tym dniu. Szko¿a tego dnia musiębyć otwarta a uczniom należy zapewni¿ zajęcia i opiek¿.

18 03 2012 by J.Prabucki


Rozliczanie koszt¿w wycieczki szkolnej

Kierownik wycieczki dokonuj¿c rozliczenia finansowego powinien udokumentowa¿ wszystkie wydatki zwi¿zane z realizacj¿ programu wycieczki. ¿rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj¿ wycieczki dysponuje kierownik wycieczki. Po jej zakończeniu jest on zobowiązany dokona¿ rozliczenia finansowego.

Rozliczenie finansowe powinno obejmowa¿:

1) wp¿ywy wszystkich środków finansowych przeznaczonych na organizacj¿ wycieczki,

2) wydatki poniesione w czasie jej realizacji.

04 03 2012 by J.Prabucki

Prowadzenie dzia¿alno¿ci innowacyjnej

Warunki prowadzenia dzia¿alno¿ci innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki opisuje rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk¿w prowadzenia dzia¿alno¿ci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

27 02 2012 by J.Prabucki

Strategia w osięganiu lepszych wyników w pracy szkolnej

Nauczyciel może stosowa¿ r¿ne strategie aby wspiera¿ ucznia z zespo¿em nadpobudliwo¿ci psychoruchowej w osięganiu lepszych wyników w pracy szkolnej. Wiele z nich przyda się r¿wnie¿ uczniom, którzy ADHD nie maj¿ ale borykaj¿ się z r¿nymi trudno¿ciami w nauce.

15 02 2012 by J.Prabucki

Zesp¿ do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W projekcie zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 17 listopada 2010 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmianie ulega brzmienie paragrafu 19, z którego usuni¿to zapis ust¿pu 2, i¿ dyrektor tworzy zesp¿.

11 02 2012 by J.Prabucki

Adnotacja na świadectwie promocyjnym

Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach uko¿czenia szkoły, wydawanych uczniom z upo¿ledzeniem umys¿owym w stopniu lekkim na drugiej stronie świadectwa odpowiednio nad "wynikami klasyfikacji rocznej" i "wynikami klasyfikacji ko¿cowej" umieszcza się adnotacj¿:

07 02 2012 by J.Prabucki

Urazy na lekcji WF-u

Wybicie palca (itp) kwalifikuje się jako wypadek ucznia, jest nim bowiem zdarzenie nag¿e, wywo¿ane przyczyn¿ zewn¿trzn¿ powoduj¿ce uraz (art. 3 ust. 5 ustawy z 30 pa¿dziernika 2002 r.)

07 02 2012 by J.Prabucki

Praca nauczyciela

Nauczyciel musiępowiadomi¿ pracodawc¿ o innych zawartych jednocze¿nie stosunkach pracy w szkołach lub placówkach oświatowych z uwagi na niektóre uprawnienia pracownicze.

07 02 2012 by J.Prabucki

Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

Kierownikiem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji tej formy krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba pe¿noletnia, która uko¿czy¿a kurs kierownik¿w wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek (¿ 11 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.)

02 02 2012 by J.Prabucki

Rekolekcje dla uczniów

są to zwykle zajęcia organizowane dla wszystkich lub części uczniów poza terenem szkoły. Uczniowie ucz¿szczaj¿cy na nauk¿ religii maj¿ trzy kolejne dni wolne od zajęć szkolnych po to, by mogli uczestniczy¿ w rekolekcjach wielkopostnych, Jeśli religia lub wyznanie, do którego nale¿¿, nak¿ada na swoich cz¿onk¿w tego rodzaju obowiązek (¿ 10 ust. 1 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).

02 02 2012 by J.Prabucki

Nowe zadania pedagoga w szkole

Zmienione zadania pedagoga w szkole to przede wszystkim:

- prowadzenie bada¿ i dzia¿a¿ diagnostycznych dotycz¿cych uczniów, w tym - - diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo¿liwo¿ci psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
- minimalizowanie skutk¿w zaburze¿ rozwojowych;
- zapobieganie zaburzeniom zachowania;
- inicjowanie i organizowanie r¿nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ¿rodowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczeg¿lnych uczniów;
- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej


02 02 2012 by J.Prabucki

Nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

Nauczyciel, który bez usprawiedliwienia nie bierze Udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, narusza jeden z podstawowych obowiązk¿w zawodowych. Za takie przewinienie może ponosię odpowiedzialność dyscyplinarn¿ (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela).

01 02 2012 by J.Prabucki

Dy¿ury nauczycielskie

Przerwy w zajęciach uczniowie powinni sp¿dza¿ pod nadzorem nauczycieli (¿ 14 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).

01 02 2012 by J.Prabucki

Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p¿n. zm.2)) zarz¿dza się, co nast¿puje:
¿ 1. 1. obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazj¿w i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:
1) zajęć klasowo-lekcyjnych;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawno¿ciowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

01 02 2012 by J.Prabucki

Jak uczyć asertywności?

Wspierajmy asertywne zachowania naszych dzieci, ucz¿c je, że:

nikt nie ma prawa zachowywa¿ się w stosunku do nich w spos¿b, który sprawia, że maj¿ poczucie winy, czuj¿ się niekompetentne, gorsze,
nie maj¿ obowiązku t¿umaczy¿ się ka¿demu ze wszystkiego co robi¿, usprawiedliwia¿ się,
maj¿ prawo zmieni¿ zdanie, wycofa¿ się z podj¿tej decyzji i nie mie¿ z tego powodu poczucia winy,
nie muszą być chodz¿cymi idea¿ami - maj¿ prawo czego¿ nie wiedzień i przyzna¿ się do tego, maj¿ prawo do pope¿niania b¿¿d¿w,
nie muszą stara¿ się, aby wszyscy je lubili, rezygnuj¿c przy tym ze swoich przekona¿ i potrzeb.

01 02 2012 by J.Prabucki

Realizacja godzin karcianych

Przepisy Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie ramowych plan¿w nauczania wymieniaj¿ rodzaj zajęć, które mogą być realizowane w ramach godzin karcianych. Do zajęć tych nale¿¿:

01 02 2012 by J.Prabucki

Wypadek w czasie lekcji.

Niepe¿noletni Uczeń uległ wypadkowi w czasie zajęć. Nauczyciel wezwa¿ karetk¿, ale nie mógł skontaktowa¿ się z rodzicami. Nauczycielowi zosta¿o jeszcze kilka lekcji z r¿nymi klasami. Czy powinien pojecha¿ z uczniem do szpitala?

Z obowiązku zapewnienia opieki i sprowadzenia fachowej pomocy medycznej nie wynika, by nauczyciel, który zajmuje się poszkodowanym uczniem być zobowiązany jecha¿ z nim do szpitala. Ustalenie wszystkich dzia¿a¿ powi¿zanych z wypadkiem ucznia należy do dyrektora szkoły.

01 02 2012 by J.Prabucki

Klasyfikacja śródroczna - wpisywanie wyników egzaminów

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadza¿ tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których Uczeń zosta¿ nieklasyfikowany ko¿czy się w pierwszym okresie, gdy¿ w¿wczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się ocen¿ roczną. Jeśli wi¿c być to egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, którego nie ma w drugim p¿roczu - ocen¿ należy wpisa¿ jako roczną.

01 02 2012 by J.Prabucki

Indywidualny program i tok nauki dla ucznia szczeg¿lnie uzdolnionego

Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po up¿ywie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach — po śródrocznej klasyfikacji ucznia (¿ 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunk¿w i trybu udzielania zezwole¿ na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki). może być realizowany na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie i rodzaju szkoły.

01 02 2012 by J.Prabucki

Wulgarne zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela

Nauczyciel powinien powiadomi¿ dyrektora szkoły o zniewa¿eniu go przez uczenia, a dyrektor podjąć się obrony nauczyciela. W tej sytuacji nauczycielowi przys¿uguje prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W zwi¿zku z tym ka¿de zniewa¿enie, w zwi¿zku z pe¿nieniem przez niego obowiązk¿w s¿u¿bowych, jest w ¿wietle prawa zniewa¿eniem funkcjonariusza publicznego.

01 02 2012 by J.Prabucki


Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /home/zsaio/ftp/www/NEWS/cutenews/inc/shows.inc.php on line 727by


Content Management Powered by CuteNews