Wulgarne zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela

Dyrektor powinien wyst¿pi¿ z urz¿du w obronie nauczyciela, bowiem jego uprawnienia zosta¿y naruszone. Zniewa¿enie jest czynem karalnym i powinno zosta¿ zg¿oszone policji. Jednocze¿nie powinien powiadomi¿ organ prowadz¿cy szkołę, bowiem organ odpowiada za bezpiecze¿stwo w szkole, zar¿wno uczniów jak i pracownik¿w.

Naganne zachowanie uczenia niepe¿noletniego powinno spowodowa¿ wezwanie jego rodziców do szkoły i przeprowadzenie z nim rozmowy w obecno¿ci rodziców. Jeżeli Uczeń byćaby pe¿noletni nale¿a¿oby ustalić, czy nie zastrzeg¿, by rodzice nie byli informowani przez szkołę o jego sprawach - jeżeli tak, to rozmow¿ trzeba przeprowadzi¿ tylko z nim.

Im wi¿ksza wiedza nauczycieli na temat zachowa¿ uczniów w okre¿lonych okoliczno¿ciach, tym wi¿ksza szansa na w¿a¿ciwy dob¿r metody przeciwdzia¿aj¿cej zachowaniom agresywnym. Dyrektor powinien wi¿c zadba¿ o doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym zakresie. W tym celu wskazana jest wsp¿praca z zewn¿trznymi instytucjami prowadz¿cymi szkolenia adekwatne do tego problemu. Warto dokona¿ analizy skuteczności systemu bezpiecze¿stwa w szkole w oparciu o wsp¿prac¿ z rodzicami uczniów, nauczycielami i lokalnymi partnerami szkoły.

Wulgaryzmy u¿ywane w celu ¿wiadomego obra¿enia drugiej osoby, wyra¿enia lekcewa¿enia kogo¿ są przejawem agresji psychicznej. ¿rodki wychowawcze mogą być takie jak w przypadku stosowania innej formy agresji, np. udzielenie kary statutowej niezw¿ocznie po zdarzeniu, zobowiązanie do dzia¿a¿ naprawczych, zobowiązanie do zaniechania w przysz¿o¿ci takich zachowa¿.

Dokumentowanie dzia¿a¿ powinno da¿ pe¿en obraz ustale¿ ze zdarzenia i dzia¿a¿ szkoły (notatki z rozm¿w istotnych dla ustalenia okoliczno¿ci zdarzenia, kontakt¿w telefonicznych, oświadczenia , pisma s¿u¿bowe, wpisy do dziennika lekcyjnego (kontakty z rodzicami), inne.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews