Indywidualny program i tok nauki dla ucznia szczeg¿lnie uzdolnionego

uczniów wybitnie uzdolnionych nie jest du¿o. Tym bardziej trzeba ich zauwa¿y¿, pozna¿ i pom¿c im - w tym celu stworzy¿ sprzyjaj¿ce warunki, pod¿o¿e do optymalnego rozwoju. Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okre¿lony w rozporządzeniu MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, obliguje szkołę do:

rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo¿liwo¿ci psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczeg¿lnie uzdolnionych, oraz
zaplanowania sposob¿w ich zaspokojenia.
Zgodnie z ide¿ rozporządzenia nauczyciel jest zobowiązany do niezw¿ocznego poinformowania dyrektora o tym, że naucza ucznia o szczeg¿lnych uzdolnieniach. Wszystko po to, aby obj¿¿ ucznia pomoc¿ psychologiczno-pedagogiczn¿ ze wzgl¿du na jego specjalne potrzeby edukacyjne. śródroczna klasyfikacja sprzyja w¿a¿nie ponownemu "przyjrzeniu się" uczniowi szczeg¿lnie uzdolnionemu. może się okaza¿, że działania realizowane dot¿d z takim uczniem w ramach poszczeg¿lnych form i sposob¿w udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, są już dla niego niewystarczaj¿ce. Wyj¿ciem z tej sytuacji jest w¿a¿nie indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

Warunkiem organizacji indywidualnego toku lub programu nauki jest wydawanie zezwolenia przez dyrektora szkoły. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki może wyst¿pi¿ (¿ 4 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r.):

- Uczeń (jeżeli jest niepe¿noletni, to za zgod¿ rodziców),
- rodzice niepe¿noletniego ucznia,
- wychowawca klasy lub nauczyciel prowadz¿cy zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgod¿ rodziców lub pe¿noletniego ucznia.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews