Klasyfikacja śródroczna - wpisywanie wyników egzaminów

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczaj¿cej po¿ow¿ czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (¿ 17 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Szko¿a umo¿liwia uzupe¿nienie brak¿w

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osięgni¿¿ edukacyjnych ucznia uniemo¿liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wy¿szej (semestrze programowo wy¿szym), szko¿a, w miar¿ mo¿liwo¿ci, stwarza uczniowi szans¿ uzupe¿nienia brak¿w (¿ 16 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Uwaga! Nauczyciel zobowiązany jest wi¿c zdiagnozowa¿ stan wiedzy i umiej¿tno¿ci ucznia w zakresie zrealizowanych w pierwszym okresie tre¿ci programowych w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba stworzenia uczniowi szans uzupe¿nienia brak¿w.

Odbywa¿ się to powinno zgodnie z zasadami opisanymi w:

- statucie szkolnym lub
- wewn¿trzszkolnym systemie oceniania i wynikaj¿cych ze specyfiki danych - - zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s¿uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian¿w i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.).
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews