Wypadek w czasie lekcji.

Pierwsze kroki po wypadku

Ka¿dy pracownik szkoły, który powzi¿¿ wiadomo¿¿ o wypadku:

1) niezw¿oczne zapewnia opiek¿ poszkodowanemu uczniowi,

2) sprowadza fachow¿ pomoc medyczn¿,

3) w miar¿ mo¿liwo¿ci udziela uczniowi pierwszej pomocy.

Powiadomienie dyrektora

O każdym wypadku ucznia powinien być powiadomiony dyrektor szkoły. W momencie zaistnienia wypadku do niego nale¿e¿ będzie podj¿cie decyzji o dalszym trybie post¿powania z poszkodowanym uczniem.

obowiązki dyrektora po wypadku

Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o wypadku ucznia powinien:

1) niezw¿oczne zawiadomi¿ o wypadku w¿a¿ciwe osoby:

rodziców poszkodowanego,
pracownika s¿u¿by bezpiecze¿stwa i higieny pracy,
spo¿ecznego inspektora pracy,
organ prowadz¿cy szkołę,
rad¿ rodziców,
prokuratora i kuratora oświaty, gdy wypadek jest wypadkiem ¿miertelnym, ci¿kim i zbiorowym,
Państwowego inspektora sanitarnego, Jeśli dosz¿o do zatrucia,
2) powo¿a¿ zesp¿ powypadkowy i podpisa¿ protok¿ ustalaj¿cy przyczyny i okoliczno¿ci wypadku,

3) zabezpieczy¿ miejsce wypadku w spos¿b wykluczaj¿cy dopuszczenie os¿b niepowo¿anych,

4) omawia¿ z pracownikami szkoły okoliczno¿ci i przyczyny wypadk¿w oraz ustala¿ ¿rodki niezb¿dne do zapobie¿enia im,

5) prowadzi¿ rejestr wypadk¿w.

Podejmowanie decyzji gdy nie ma kontaktu z rodzicami

W przypadku, gdy niemo¿liwy jest szybki kontakt z rodzicami a skutkiem wypadku jest zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia ucznia należy podjąć w¿a¿ciwe kroki.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews