Realizacja godzin karcianych

1) zajęcia opieki ¿wietlicowej,

2) zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyj¿tkiem godzin przeznaczonych na zwi¿kszenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.:

a) zajęcia zwi¿kszaj¿ce szanse edukacyjne uczniów: na prac¿ z uczniem zdolnym lub z uczniem maj¿cym trudno¿ci w nauce,

b) zajęcia rozwijaj¿ce zainteresowania uczniów

- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły

(art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. A oraz ¿ 2 ust. 5a rozporządzenia MEN z 12 lutego 2002 r.).

Podstawa prawna:

art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),
¿ 2 ust. 5a rozporządzenia MEN z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych plan¿w nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 ze zm.).
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews