Jak uczyć asertywności?

Pokazujmy naszym zachowaniem, że akceptujemy nasze dzieci takimi, jakie są, gdy¿ to pomoże im zbudowa¿ akceptacj¿ samego siebie i u¿atwi asertywne reagowanie w sytuacjach, w których chcielibyćmy by obronili swoje przekonania i nie ulegli namowom r¿wie¿nik¿w, które mogą przynie¿¿ nieprzyjemne konsekwencje.
Warto pokazywa¿ dziecku, że osoba asertywna ma prawo do ¿wiadomej rezygnacji z asertywnego zareagowania w niektórych sytuacjach. Nie wszyscy ludzie pozytywnie reaguj¿ na asertywny styl komunikacji - otwarty, szczery, bezpo¿redni. W niektórych sytuacjach warto rozwa¿y¿ konsekwencje bycia asertywnym. Jeśli dziecko wie, że dany nauczyciel reaguje na pro¿by o ponowne wyt¿umaczenie jakiego¿ zagadnienia agresj¿, krytyk¿ umiej¿tno¿ci ucznia na forum klasy, traktuje je jako pr¿b¿ podwa¿enia jego kompetencji, może warto poszuka¿ innego wyj¿cia z sytuacji (rozmowa z wychowawc¿, zmiana klasy, dodatkowe lekcje, zwr¿cenie się o pomoc do kolegi).
Jeśli chwalimy dziecko za to, że jest zawsze uprzejme, mi¿e, liczy się przede wszystkim z potrzebami innych, swoje spychaj¿c na dalszy plan, uczymy je uległo¿ci, pasywno¿ci.

Jeśli z uznaniem m¿wimy o osobie, która zakrzykuje innych, zawsze potrafi dosta¿ to, czego chce, manipuluje innymi by osięgn¿¿ swoje cele, dziecko odbiera lekcj¿, z której wynika, że bycie agresywnym pop¿aca, że nie warto liczy¿ się z innymi, że najwa¿niejsze są nasze potrzeby.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews