Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

2. zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym ni¿:
1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;
2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.
¿ 2. Dopuszcza się możliwość ¿¿czenia, w okresie nie d¿u¿szym ni¿ 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
¿ 3. 1. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycj¿ zajęć do wyboru przez uczniów, uwzgl¿dniaj¿c:
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osięgni¿cia w danym sporcie lub aktywno¿ci fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe ¿rodowiska lub szkoły;
5) mo¿liwo¿ci kadrowe.
2. Propozycj¿ zajęć, o której mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem prowadz¿cym i po zaopiniowaniu przez rad¿ pedagogiczn¿ i rad¿ szkoły lub rad¿ rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom.
3. Uczniowie, z wy¿¿czeniem uczniów pe¿noletnich, dokonuj¿ wyboru zajęć za zgod¿ rodziców.
¿ 4. rozporządzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 września 2011 r.3)

Minister Edukacji Narodowej: wz. K. Szumilas
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews