Dy¿ury nauczycielskie

Jeżeli nauczyciele nie przestrzegaj¿ ustalonych zasad lub w trybie nadzoru stwierdzisz, że rozmawiaj¿cy podczas dy¿uru nauczyciele nie zapewniaj¿ bezpiecze¿stwa uczniom podczas przerw w zajęciach - możesz zabroni¿ prowadzenia rozm¿w, zw¿aszcza gdy zwi¿zane jest to z opuszczeniem miejsca dy¿urowania.
Dy¿ury muszą pe¿ni¿ nauczyciele wsz¿dzie, gdzie przebywaj¿ uczniowie a w szczeg¿lno¿ci tam, gdzie mogą być nara¿eni na niebezpiecze¿stwo. należy uwzgl¿dni¿ wszystkie miejsca newralgiczne i zaplanowa¿ je tak, by na terenie szkoły nie byćo miejsc bez dozoru nauczyciela (¿ 14 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews