Nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

Nauczyciel, w ramach ¿¿cz¿cego go ze szkołę stosunku pracy, zobowiązany jest nie tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach obowiązującego w szkole planu zajęć. Opr¿cz tego, z istoty wykonywanego zawodu, nauczyciel ma do wype¿nienia wobec szkoły także inne obowiązki. Nie powinno ulega¿ w¿tpliwo¿ci, że nauczyciel będac cz¿onkiem rady pedagogicznej, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zada¿ dotycz¿cych kszta¿cenia, wychowania i opieki, ma obowiązek bra¿ udział w posiedzeniach tego organu (art. 40 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Jeśli nauczyciel nie uczestniczy¿ w posiedzeniu rady i nie ma usprawiedliwienia, to jego zachowanie należy postrzega¿ w kategoriach naruszenia podstawowego obowiązku nauczyciela. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizowa¿ zadania zwi¿zane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczn¿, wychowawcz¿ i opieku¿cz¿ (art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela).
Naruszenie wskazanego wy¿ej obowiązku jest przewinieniem, za które nauczyciel może odpowiada¿ dyscyplinarnie (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela). Jeżeli zatem dyrektor szkoły uwa¿a, że zachowanie nauczyciela nie powinno pozosta¿ bez reakcji, powinien powiadomi¿ komisje dyscyplinarn¿ przy w¿a¿ciwym miejscowo wojewodzie. Zawiadomienie o naruszeniu obowiązk¿w nauczyciela zapewne spowoduje wszczęście post¿powania wyja¿niaj¿cego przez rzecznika dyscyplinarnego, a w dalszej kolejno¿ci - Jeśli istotnie nauczyciel nie ma usprawiedliwienia dla swego zachowania - post¿powania dyscyplinarnego przed komisj¿.
01 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews