Nowe zadania pedagoga w szkole

Pedagog, podobnie jak ka¿dy nauczyciel, ma obowiązek:

- niezw¿ocznie poinformowa¿ dyrektora o tym, że Uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze wzgl¿du na swoje potrzeby rozwojowe lub edukacyjne;
- wyst¿powa¿ z inicjatyw¿ w zakresie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- realizowa¿ zadania wynikaj¿ce z dzia¿alno¿ci Zespo¿u nauczycieli i specjalist¿w pracuj¿cych z uczniem.


Zadania pedagoga obejmuj¿ r¿wnie¿ działania pedagogiczne:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo¿liwo¿ci psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczeg¿lnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposob¿w ich zaspokojenia; w tym w:

w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne maj¿ce na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wyst¿pienia specyficznych trudno¿ci w uczeniu się,
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej — doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2) rozpoznanie zainteresowa¿ i uzdolnie¿ uczniów, w tym szczeg¿lnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia zwi¿zanego z ich rozwijaniem.

Zadania pedagoga zwi¿zane z prac¿ Zespo¿u

Nowe przepisy obliguj¿ pedagoga, jako specjalist¿ pracuj¿cego z uczniem, do Udziału w pracach Zespo¿u. może on r¿wnie¿ uczestniczy¿ w spotkaniach Zespo¿u na wniosek rodzica. Dyrektor może wyznaczy¿ pedagoga, jako osob¿ koordynuj¿c¿ prac¿ Zespo¿u. Pedagog może także wnioskowa¿ o dokonanie oceny efektywno¿ci form udzielanej uczniowi pomocy przed up¿ywem okre¿lonego przez dyrektora terminu jej udzielania.
02 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews