Kwalifikacje kierownika wycieczki szkolnej

Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo inna pe¿noletnia osoba. A zatem także rodzic zgodnie z ¿ 13 ust. 1 rozporządzenia MENiS z listopada 2001r.
Rodzic b¿d¿cy opiekunem wycieczki ponosięodpowiedzialność jak ka¿dy inny opiekun wycieczki w zakresie, który wynika z jego zada¿ okre¿lonych przez kierownika wycieczki (¿ 12 pkt 5 i ¿ 13 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001r.)
Za nieprawid¿owe wype¿nianie swoich obowiązk¿w opiekunowie mogą ponie¿¿:
- odpowiedzialność karn¿,
- odpowiedzialność cywiln¿,
- narazi¿ się na utrat¿ zaufania dyrektora szkoły
02 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews