Praca nauczyciela

W przypadku zatrudnienia nauczyciela w kilku szkołach jednocze¿nie istnieje często potrzeba ustalenia, która ze szkół jest podstawowym miejscem pracy. Nauczyciel powinien informowa¿ pracodawc¿ o zawartych innych stosunkach pracy, Jeśli zatrudni¿ się w szkołach lub placówkach oświatowych obj¿tych przepisami Karty Nauczyciela. Jest to szczeg¿lnie wa¿ne dla ustalenia niektórych uprawnie¿ pracowniczych, np. niektóre sk¿adniki p¿acy nauczyciela uzale¿nione są od liczby zawartych stosunk¿w pracy i ich wymiaru, jak:
- zasięek na zagospodarowanie,
- dodatek za wys¿ug¿ lat,
- odprawa emerytalna.
Nauczyciel powinien wskaza¿ dyrektorom szkół (placówek), w których jest zatrudniony, w ilu szkołach (placówkach) pracuje, w jakim wymiarze czasu pracy oraz, która ze szkół (placówek) jest jego podstawowym miejscem pracy. może to zrobi¿ przez z¿o¿enie stosownego pisemnego oświadczenia. Za podane informacje w takim oświadczeniu ponosięodpowiedzialność nauczyciel.
07 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews