Urazy na lekcji WF-u

Zawsze należy wszcz¿¿ post¿powanie powypadkowe, gdy Uczeń w chwili zdarzenia pozostawa¿ pod opiek¿ szkoły (art. 3 ust. 5 ustawy z 30 pa¿dziernika 2002 r.)
Jeżeli dojdzie w szkole do wypadku, nawet lekkiego urazu należy przeprowadzi¿ wszystkie niezb¿dne czynno¿ci (rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r.)
1) Niezw¿oczne zapewnienie opieki
2) Niezw¿ocznie zawiadomi¿ opieknów
3) Powo¿a¿ cz¿onk¿w zespo¿u powypadkowego
4) Przeprowadzi¿ post¿powanie powypadkowe
5) Sporz¿dzi¿ protok¿ powypadkowy
6) Om¿wi¿ okoliczno¿ci i przyczyny wypadku

(¿ 43 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.)
07 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews