Adnotacja na świadectwie promocyjnym

"Uczeń/uczennica realizowa¿(-a) program nauczania dostosowany do indywidualnych mo¿liwo¿ci i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zesp¿ orzekaj¿cy dzia¿aj¿cy w ..." - wpisuj¿c nazw¿ poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie dzia¿a zesp¿, który wyda¿ orzeczenie o potrzebie kszta¿cenia specjalnego.
Adnotacj¿ tak¿ umieszcza się r¿wnie¿ w arkuszach ocen uczniów - nad tabel¿ w części dotycz¿cej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym (ust. 10 za¿¿cznika nr 1: informacje ogólne rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r.)

Podstawa prawna:
rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów Państwowych i innych druk¿w szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)
07 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews