Strategia w osięganiu lepszych wyników w pracy szkolnej

Aby wpiera¿ ucznia z ADHD w osięganiu lepszych wyników w nauce nauczyciel może skorzysta¿ z poniższych wskaz¿wek:

1) lekcje powinny być uporz¿dkowane i przewidywalne. Na pocz¿tku zajęć powiedz czym będziecie się zajmowa¿ danego dnia. Zapisz g¿¿wne punkty na tablicy i oznaczaj je kiedy do nich przechodzicie i kiedy ko¿czycie prac¿,

2) wydawaj kr¿tkie polecenia/instrukcje do pracy. Czasem popro¿ ucznia o powt¿rzenie polecenia aby sprawdzi¿ czy je us¿ysza¿ i zapamiętać,

3) pro¿ o ponowne przeczytanie instrukcji do ¿wiczenia przed rozpoczęściem pracy,

4) dziel d¿u¿sze zadania na części, etapy (z uwagi na problemy dziecka ze skupieniem uwagi na d¿u¿ej). Taki system pracy umo¿liwi uczniowi wykonywanie zada¿ z sukcesem,

5) sygnalizuj moment rozpoczęścia pracy i zbli¿anie się do jej ko¿ca. Sygna¿em może być okre¿lony d¿wi¿k czy kr¿tki komunikat,

6) prezentuj¿c nowe zagadnienie, wyr¿niaj i podkre¿laj najwa¿niejsze informacje. Jeśli prezentujesz je ustnie, moduluj g¿os lub stosuj sygna¿y typu "uwaga, to wa¿ne." Jeśli piszesz na tablicy, u¿ywaj kolorowych mazak¿w dla zaznaczenia najwa¿niejszych tre¿ci, stosuj diagramy, wykresy, tabele i inne pomoce wizualne. Zaznaczaj, co jest najwa¿niejsze w danym zagadnieniu, zamiast d¿ugich opis¿w, stosuj listy, korzystaj z map pami¿ciowych (Uczeń z ADHD ma trudno¿ci z wy¿owieniem najwa¿niejszych informacji),

7) w trakcie prezentacji materia¿u czy czytania, regularnie przerywaj i zadawaj pytania uczniom. Pro¿ o wyra¿enie swojego zdania, odgadni¿cie kolejnego kroku czy zaproponowanie rozwi¿zania. Pomoże to utrzyma¿ uwag¿ ucznia z ADHD,

8) korzystaj z dodatkowych pomocy obrazuj¿cych prezentowane zagadnienia (karty obrazkowe, zdj¿cia, przyk¿ady z ¿ycia, kr¿tki film obrazuj¿cy dane zagadnienie, historyjki),

9) wprowadzaj elementy gier i zabaw do lekcji (nie tylko z m¿odszymi dzieńmi). są one elementem urozmaicaj¿cym zajęcia i umo¿liwiaj¿ wi¿ksz¿ aktywno¿¿, r¿wnie¿ fizyczn¿,

10) w¿¿czaj ucznia w zajęcia, umo¿liwiaj aktywno¿¿, r¿wnie¿ fizyczn¿. Pozw¿l zapisa¿ co¿ na tablicy, zetrze¿ tablic¿, wykona¿ zadanie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, u¿o¿y¿ historyjk¿ z obrazk¿w, manipulowa¿ przedmiotami,

11) zach¿caj ucznia do ponownego sprawdzenia wypracowania czy pracy klasowej. Uczeń z ADHD często jako jedni z pierwszych oddaj¿ nauczycielowi prace nie sprawdziwszy ich uprzednio. Cz¿¿ b¿¿d¿w, które się w nich pojawiaj¿ nie wynika z braku wiedzy lecz z braku sprawdzenia poprawno¿ci wykonanej pracy,

12) zadbaj o podsumowanie lekcji. Przypomnij czego się uczyli¿cie, co jest najwa¿niejsze i zapowiedz co będzie się dzia¿o na kolejnych zajęciach,

13) dopilnuj aby przed wyj¿ciem z lekcji Uczeń mia¿ uzupe¿nion¿ notatk¿ z lekcji i zapisane informacje o pracy domowej, terminie sprawdzianu i jego zakresie,

14) ucz ucznia przydatnych strategii uczenia się i wykonywania zada¿ - np. w trakcie pracy z d¿u¿szym arkuszem ¿wiczeniowym, zach¿caj ucznia do sk¿adania go w taki spos¿b aby widzia¿o jedno zadanie na raz lub do zakrywania części arkusza czysta kartk¿, tak aby to co ma być zrobione p¿niej nie rozprasza¿o go.
15 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews