Prowadzenie dzia¿alno¿ci innowacyjnej

są to działania uwzgl¿dniaj¿ce możliwość wprowadzania:
nowych rozwi¿za¿ programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie dzia¿alno¿ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku¿czej,
odmiennych od powszechnie obowiązujących warunk¿w działania i organizacji szkół i placówek.

Zgodnie z ¿ 1 rozporządzenia:
innowacja pedagogiczna - to nowatorskie rozwi¿zanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, maj¿ce na celu popraw¿ jako¿ci pracy szkoły,
eksperyment pedagogiczny - to działania służące podnoszeniu skuteczności kszta¿cenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres tre¿ci nauczania, prowadzone pod opiek¿ jednostki naukowej.

W kwestii wprowadzania innowacji i eksperyment¿w do szkół istnieje du¿a dowolno¿¿ i swoboda, np. w kwestii zakresu obowiązywania - nie ma praktycznie ¿adnych ogranicze¿. Innowacja lub eksperyment może obejmowa¿ ca¿¿ szkołę, jeden oddzia¿: klas¿ lub semestr albo grup¿ uczniów. Podobnie wprowadzana innowacja lub eksperyment może obejmowa¿ wszystkie zajęcia edukacyjne lub tylko wybrane: kilka lub nawet tylko jedne (¿ 2 ust. 1 rozporządzenia).

Wprowadzenie innowacji w szkole odbywa się poprzez podj¿cie uchwa¿y rady pedagogicznej. G¿osowanie nad uchwa¿¿ odbywa się po uzyskaniu (¿ 4 rozporządzenia):
zgody nauczycieli, którzy b¿d¿ uczestniczy¿ w innowacji, opinii rady szkoły, pisemnej zgody autora lub zespo¿u autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy za¿o¿enia innowacji nie byćy wcze¿niej opublikowane.

Po podj¿ciu uchwa¿y o wprowadzeniu w szkole innowacji, informacj¿ o tym trzeba przekaza¿ kuratorowi oświaty oraz organowi prowadz¿cemu. Dyrektor musięprzed¿o¿y¿ tym organom (¿ 4 ust. 3 rozporządzenia):
- uchwa¿¿ rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji,
- opis zasad innowacji,
- opini¿ rady szkoły,
- zgod¿ autora lub zespo¿u autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole.
27 02 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews