Rozliczanie koszt¿w wycieczki szkolnej

Dowodami finansowymi niezb¿dnymi do rozliczenia wycieczki są:

1) lista uczestnik¿w wycieczki z oznaczeniem wp¿aty ustalonej kwoty i podpisem osoby dokonuj¿cej wp¿aty,

2) dofinansowania wycieczki z podaniem ¿r¿d¿a pochodzenia dodatkowych środków,

3) faktury i rachunki wydawane przez uprawnione podmioty,

4) inne dowody, jak np. paragony fiskalne, w odpowiedni spos¿b zabezpieczone bilety komunikacji miejskiej, oświadczenia podpisane przez wymagan¿ liczb¿ os¿b (kierownika i opieknów).

Wszystkie dowody wydatk¿w powinny być opisane, w jakim celu zosta¿y wydane ¿rodki finansowe. Ponadto kierownik powinien za¿¿czy¿ do dokumentacji spos¿b zwrotu ewentualnej nadp¿aty ze strony uczestnik¿w lub dodatkowej wp¿aty w przypadku zwi¿kszenia koszt¿w realizacji programu wycieczki.

Udokumentowanie koszt¿w transportu, wy¿ywienia i nocleg¿w dla uczestnik¿w wi¿¿e się z potwierdzaniem dokonywanych transakcji poprzez wystawienie rachunku b¿d¿ faktury. Mi¿dzy innymi handlowcy lub us¿ugodawcy są zobowiązani wystawi¿ faktur¿ stwierdzaj¿c¿ w szczeg¿lno¿ci dokonanie sprzeda¿y, dat¿ dokonania sprzeda¿y, cen¿ jednostkow¿ bez podatku, podstaw¿ opodatkowania, stawk¿ i kwot¿ podatku, kwot¿ nale¿no¿ci oraz dane dotycz¿ce podatnika i nabywcy. Nie maj¿ obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadz¿cym dzia¿alno¿ci gospodarczej. Jednak¿e na ¿¿danie tych os¿b są obowiązani do wystawienia faktury.

UWAGA! Za bilety wst¿pu do kina można wymaga¿ wystawienia rachunku, ale za bilety komunikacji miejskiej nie zostanie wystawiony rachunek, wi¿c stan¿ się one dowodem po odpowiednim jego przygotowaniu (naklejeniu na kartce i opisaniu).
04 03 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews