Wyprawka szkolna 2012/2013

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania na podr¿czniki należy z¿o¿y¿ w szkole, najp¿niej do 14 września 2012 r.

2. Pomoc finansow¿ mogą otrzyma¿ uczniowie:

a) klas I-IV szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych:

- z rodzin, w których dochód nie przekracza kwoty 351 z¿ netto , z wy¿¿czeniem uczniów klas I, pochodz¿cych z rodzin, w którym dochód nie przekracza kwoty 504 z¿ netto ;

- z rodzin, w których dochód na osob¿ przekracza kwot¿ 351 z¿, ale w rodzinie wyst¿puje m.in.: ub¿stwo, sieroctwo, bezdomno¿¿, bezrobocie, niepe¿nosprawno¿¿, d¿ugotrwa¿a lub ci¿ka choroba.

b) Uczniowie s¿abowidz¿cy, nies¿ysz¿cy, z upo¿ledzeniem umys¿owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe¿nosprawno¿ciami sprz¿onymi w przypadku, gdy jedn¿ z niepe¿nosprawno¿ci jest niepe¿nosprawno¿¿ wymieniona wy¿ej, posiadaj¿cy orzeczenie o potrzebie kszta¿cenia specjalnego bez wzgl¿du na klas¿ do której Uczeń będzie ucz¿szcza¿ w roku szkolnym 2012/2013.
03 09 2012 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews