KLASYFIKACJA ROCZNA

Zasady wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
1. Uczeń musiębyć powiadomiony o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maj¿ wp¿ywu na ocen¿ klasyfikacyjn¿ zachowania(¿ 13 ust. 5 rozporządzenia ).
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny lub kilka takich egzaminów.
4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, Jeśli na wniosek ucznia lub jego rodziców, rada pedagogiczna wyrazi na to zgod¿. W takiej sytuacji wychowawcy powinni poinformowa¿ uczniów o potrzebie z¿o¿enia poda¿ wnosz¿cych pro¿b¿ o umo¿liwienie zdawania egzaminu/egzaminów klasyfikacyjnych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – m¿wi o tym wyra¿nie rozporządzenie i dyrektor jest do tego zobligowany, nawet Jeśli Uczeń zdaje tylko jeden egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza się nie p¿niej ni¿ w dniu poprzedzaj¿cym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zg¿osię zastrze¿enia do dyrektora szkoły, jeżeli uznaj¿, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta¿a ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz¿cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze¿enia mogą być zg¿oszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (¿ 19 ust. 1 rozporządzenia).
7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst¿pi¿ do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przyst¿pi¿ do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s¿uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian¿w i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).
26 06 2013 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews