Konsultowanie przepis¿w prawa pracy ze zwi¿zkami zawodowymi

obowiązek konsultowania przepis¿w prawa pracy ze zwi¿zkami zawodowymi

Dyrektor szkoły musięuzgodni¿ tre¿¿ wewn¿trzzak¿adowych przepis¿w prawa pracy ze zwi¿zkami zawodowymi. Przez uzgodnienie rozumie się na og¿ konieczno¿¿ uzyskania zgody zak¿adowej organizacji zwi¿zkowej na propozycje pracodawcy. Brak tej zgody uniemo¿liwia wydanie regulamin¿w (wyrok SN z 1 grudnia 2005 r. (III PK 28/04). Regulamin pracy wydany przez pracodawc¿ bez wymaganego uzgodnienia z zak¿adow¿ organizacj¿ zwi¿zkow¿ nie ma mocy wi¿¿¿cej (wyrok SN z 21 marca 2001 r., I PKN 320/00).

Jeżeli w szkole dzia¿a jeden zwi¿zek zawodowy, to warunkiem wej¿cia w ¿ycie regulaminu, jest uzyskanie akceptacji jego tre¿ci przez t¿ organizacj¿ zwi¿zkow¿. Regulamin nieuzgodniony nie obowiązuje.

Wsp¿lne stanowisko dotycz¿ce regulaminu Jeśli w szkole jest wi¿cej organizacji zwi¿zkowych

Jeżeli w szkole funkcjonuje kilka organizacji zwi¿zkowych, musiędoj¿¿ do wypracowania wsp¿lnego stanowiska zwi¿zkowego w zakresie danego regulaminu. Spos¿b ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez ka¿dorazowo wy¿anian¿ do tych spraw wsp¿ln¿ reprezentacj¿ zwi¿zkow¿ okre¿la porozumienie zawarte przez organizacje zwi¿zkowe. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu organizacje zwi¿zkowe albo organizacje zwi¿zkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 241[25a] Kodeksu pracy, nie przedstawi¿ wsp¿lnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odr¿bnych stanowisk organizacji zwi¿zkowych.

Jak w ¿wietle prawa wygl¿da "wsp¿lnie uzgodnione stanowisko"?

Dyrektor szkoły czeka 30 dni na odpowied¿ zwi¿zk¿w zawodowych w sprawie regulaminu. Jeżeli nie otrzyma jednej odpowiedzi podpisanej przez wszystkie organizacje zwi¿zkowe (lub wszystkie organizacje reprezentatywne), może wprowadzi¿ sw¿j regulamin w ¿ycie. Regulamin nie może być wprowadzony w¿wczas, gdy organizacje zwi¿zkowe przedstawi¿ wsp¿lne, negatywne stanowisko co do jego tre¿ci. W takiej sytuacji konieczne jest podj¿cie negocjacji tre¿ci regulaminu i wypracowanie konsensusu.
26 06 2013 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews