Dofinansowanie do okular¿w dla pracownika szkoły

Kiedy dyrektor ma obowiązek zapewni¿ okulary pracownikowi?

obowiązek zapewnienia pracownikowi okular¿w kory¿guj¿cych wzrok spoczywa na pracodawcy w sytuacji, gdy:

1) podw¿adny u¿ytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez po¿owi¿ dobowego wymiaru czasu pracy oraz

2) lekarz przeprowadzaj¿cy badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzi potrzeb¿ i zaleci stosowanie okular¿w korygu¿j¿cych wzrok.

Prawo do okular¿w korekcyjnych ma zar¿wno nauczyciel, jak i pracownik niepedagogiczny, o ile spe¿niaj¿ powy¿sze warunki.

Kiedy praca przy komputerze nie oznacza obowiązku refundacji okular¿w?

obowiązek refundacji okular¿w nie dotyczy pracownika, który pracuje przy monitorze, ale:

1) wystarczaj¿co ostro widzi (lekarz medycyny pracy nie stwierdzi¿ potrzeby stosowania okular¿w przy monitorze),

2) posiada okulary do sta¿ego u¿ytku, które wed¿ug lekarza mogą być r¿wnie¿ stosowane przy monitorze,

3) przy monitorze pracuje mniej ni¿ po¿ow¿ dobowego wy¿miaru czasu pracy w przyj¿tym okresie rozliczeniowym,

4) mia¿ już zapewnione przez zak¿ad okulary, a kolejne badania wykazuj¿, że stan jego wzroku się nie zmienia,

5) potrzeba stosowania okular¿w nie wynika z za¿wiadcze¿nia lekarza medycyny pracy (np. pracownik ma tylko recept¿ na okulary od zwyk¿ego okulisty).
26 06 2013 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews