Kara dla nauczyciela za nieuzupe¿nienie dziennika lekcyjnego

Dziennik lekcyjny jest dokumentem potwierdzaj¿cym w szczeg¿lno¿ci fakt pobytu uczniów w szkole oraz przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. W przypadku prowadzenia dziennika wy¿¿cznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć jest r¿wnoznaczne z potwierdzeniem ich przeprowadzenia.
Dziennik jest także podstaw¿ do rejestrowania godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach pensum oraz godzin ponadwymiarowych. W pozosta¿ym zakresie czas pracy nauczyciela nie podlega ¿cis¿ej ewidencji.
Odpowiedzialność za w¿a¿ciwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ponosiędyrektor szkoły. Nauczyciel, który nie wype¿nia dziennika zgodnie z zasadami okre¿lonymi w przepisach może zosta¿ ukarany karą porz¿dkow¿ upomnienia lub nagany.
Jeżeli jednak nauczyciel nie wype¿ni¿ dziennika z powodu nieobecności w pracy, o której nie powiadomi¿ dyrektora szkoły, to pracodawca może potraktowa¿ t¿ nieobecność jako nieusprawiedliwion¿, za czas której nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
¿ 1, ¿ 2, ¿3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie¿ od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281),
¿10, ¿22, ¿ 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia¿alno¿ci wychowawczej i opieku¿czej oraz rodzaj¿w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170),
art. 42 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 7a, art. 75 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews