Minimalne wymagania edukacyjne dla ucznia z indywidualnym programem nauki

Uczniowi, który uzyska¿ zgod¿ na indywidualny tok nauki ze wzgl¿du na uzdolnienia w jakiej¿ dziedzinie, np. sportowe, i jednocze¿nie ma trudno¿ci w innej dziedzinie, np. matematyce, należy dostosowa¿ wymagania edukacyjne z matematyki do indywidualnych potrzeb i mo¿liwo¿ci, ale nie mogą być one ni¿sze ni¿ podstawa programowa.
W przypadku indywidualnego programu nauki, tak samo jak i indywidualnego toku nauki indywidualny program nauki dla danego ucznia nie może mie¿ mniejszych wymaga¿ edukacyjnych ni¿ wynikaj¿ce ze szkolnego zestawu program¿w nauczania ustalonego dla danej klasy. Jeżeli Uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, np. sportowych, nie jest w stanie sprosta¿ wymaganiom z zajęć edukacyjnych innych ni¿ wybrane w indywidualnym programie nauki czy indywidualnym toku nauki, to nauczyciel prowadz¿cy zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela ucz¿cego ucznia, w tym nauczyciela opiekuna ucznia - dostosowa¿ wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i mo¿liwo¿ci ucznia , ale z zachowaniem wymaga¿ edukacyjnych wynikaj¿cych z podstawy programowej.

Podstawa prawna:
¿ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunk¿w i trybu udzielania zezwole¿ na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. nr 3, poz. 28)
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews