Dzień Nauczyciela ze środków ZF¿S

Odpowied¿ brzmi: Tak!

Jeżeli w planie pracy szkoły przewidziano - zaplanowano organizacj¿ konkretnych imprez można zaplanowa¿ ¿rodki na ten cel w planie finansowym szkoły. można z nich finansowa¿ pocz¿stunek dla uczniów, nauczycieli oraz innych uczestnik¿w, os¿b bior¿cych w nich udział.

Jeśli organizowana jest zabawa lub spotkanie zwi¿zane np. z rozpoczęściem roku szkolnego, najczęściej stosowane są rozwi¿zania:
1. wykorzystywanie funduszy pochodz¿cych z dochod¿w w¿asnych, których istnienie zmienia ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. finansowanie z funduszy rady rodziców;
3. finansowanie z dodatkowych dobrowolnych sk¿adek uczniowskich;
4. pocz¿stunek przynosz¿ nauczyciele: w¿asnor¿cznie robione sa¿atki, w¿asnor¿cznie pieczone ciasta, czasami dodatkowo uatrakcyjniaj¿c np. konkursem na najlepszy wypiek lub najsmaczniejsz¿ sa¿atk¿;
5.pocz¿stunek przynosz¿ uczniowie/rodzice

Spotkania rady pedagogicznej oraz zapisane w statucie imprezy np. konkursy literackie, przedmiotowe czy turnieje sportowe mogą być finansowane ze środków szkoły. Jeżeli w planie pracy szkoły przewidziano - zaplanowano organizacj¿ takich imprez można zaplanowa¿ ¿rodki na ten cel w planie finansowym szkoły. można z nich finansowa¿ pocz¿stunek dla uczniów, nauczycieli oraz innych uczestnik¿w, os¿b bior¿cych w nich udział. Dozwolony jest r¿wnie¿ zakup materia¿¿w biurowych (kleju, bibu¿y itp.) koniecznych do przeprowadzenia imprez szkolnych.
Wa¿ne jest opisanie faktury za zakupione produkty przez pracownika merytorycznego szkoły (czyli niezwi¿zanego z dzia¿em księgowym, finansowym który dokonuje zakup¿w i przynosięfaktur¿ np. za materia¿y do przygotowania wystawy czy konkursu; może to być nauczyciel) i wyra¿ne zaznaczenie, że jest to zgodne z dzia¿alno¿ci¿ statutow¿ placówki.

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowo¿ci (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze zm.).
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews