Nowe zasady uniewa¿niania egzaminów oraz weryfikacji ocen

Stwierdzona niesamodzielno¿¿ pracy ucznia albo absolwenta będzie skutkowa¿a uniewa¿nieniem pracy egzaminacyjnej i ustaleniem przez dyrektora okr¿gowej komisji egzaminacyjnej wyniku tej pracy jako 0%. W przypadku absolwenta, który przyst¿pi¿ do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego, uniewa¿nienie tego egzaminu skutkuje niezdaniem egzaminu maturalnego (absolwent nie uzyska świadectwa dojrza¿o¿ci).
Projekt przewiduje także możliwość z¿o¿enia przez ucznia zdaj¿cego sprawdzian sz¿stoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny wniosku o weryfikacj¿ sumy punkt¿w przyznanej podczas sprawdzania ich pracy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma przyznanych punkt¿w zostanie podwy¿szona, dyrektor okr¿gowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki:
Zdaj¿cy będzie m¿g¿ także wnie¿¿ do dyrektora okr¿gowej komisji egzaminacyjnej zastrze¿enia do nieprzestrzegania przepis¿w dotycz¿cych przeprowadzania ustnej części egzaminu maturalnego.
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews