Na badania kontrolne można skierowa¿ w każdym czasie

W przypadku niezdolno¿ci do pracy trwaj¿cej d¿u¿ej ni¿ 30 dni, spowodowanej chorob¿, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolno¿ci do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Nauczyciel podlegaj¿ ponadto badaniom kontrolnym, na które dyrektor może ich skierowa¿ w każdym czasie.
Lekarz dokonuj¿cy badania profilaktycznego może poszerzy¿ jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczy¿ kr¿tszy termin nast¿pnego badania, ni¿ to okre¿lono we wskaz¿wkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezb¿dne dla prawid¿owej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
W razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzaj¿cego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolno¿ci nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy dyrektor rozwi¿zuje z nauczycielem stosunek pracy bez wypowiedzenia z ko¿cem miesięca, w którym otrzyma¿ ostateczne orzeczenie lekarskie.

Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2014 r., poz. 191),
art. 229 ¿ 2. ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.),
¿ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo¿ecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada¿ lekarskich pracownik¿w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze¿ lekarskich wydawanych do cel¿w przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews