Kary za frekwencj¿ jako narz¿dzie w walce z wagarami

Przyk¿adowe kary dla ucznia, który nie jest obecny na zajęciach szkolnych i nie ma usprawiedliwienia to:
-rozmowa dyscyplinuj¿ca wychowawcy z uczniem, z której wychowawca sporz¿dza notatk¿,
-upomnienie ucznia przez wychowawc¿ w obecno¿ci klasy,
-powiadomienie rodziców ucznia i pedagoga szkolnego,
-rozmowa z uczniem i jego rodzicami przeprowadzona przez wychowawc¿. Uczeń powinien ---wyt¿umaczy¿ swoje post¿powanie a wychowawca sporz¿dzi¿ notatk¿ z rozmowy,
-rozmowa z rodzicami przeprowadzona przez wychowawc¿ w obecno¿ci pedagoga i ucznia,
z której wychowawca sporz¿dza notatk¿,
-dyscyplinuj¿ca rozmowa z dyrektorem, przeprowadzana w obecno¿ci wychowawcy i pedagoga. Wychowawca sporz¿dza notatk¿ z rozmowy,
wizyta wychowawcy w domu ucznia, w miar¿ potrzeby w obecno¿ci pedagoga i/lub policjanta. Wychowawca sporz¿dza notatk¿ z wizyty,
-nagana udzielona uczniowi przez dyrektora na apelu szkolnym. Wychowawca sporz¿dza notatk¿ i za¿¿cza do dokumentacji ucznia,
-obni¿enie uczniowi oceny zachowania, zgodnie z zasadami oceniania przyj¿tymi w danej szkole,
-powiadomienie rodziców oraz kuratora (jeżeli Uczeń jest pod kuratel¿) o podj¿ciu dalszych krok¿w wobec ucznia,
-sporz¿dzenie opinii o uczniu z uwzgl¿dnieniem podj¿tych dzia¿a¿ ze strony szkoły i skierowanie sprawy do s¿du rodzinnego.
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews