Dyrektor szkoły nie musięsię t¿umaczy¿ przed zwi¿zkiem zawodowym

Pracodawca jest obowiązany udzieli¿ na ¿¿danie zwi¿zku zawodowego informacji niezb¿dnych do prowadzenia dzia¿alno¿ci zwi¿zkowej, w szczeg¿lno¿ci informacji dotycz¿cych warunk¿w pracy i zasad wynagradzania (art. 28 ustawy o zwi¿zkach zawodowych). Przyczyna podj¿cia decyzji o zatrudnieniu nauczyciela nie jest informacj¿ niezb¿dn¿ do prowadzenia dzia¿alno¿ci zwi¿zkowej. Pracodawca nie ma obowiązku udost¿pnia¿ jej zwi¿zkowi zawodowemu.
Zwi¿zki zawodowe reprezentuj¿ tylko swoich cz¿onk¿w

Uprawnienie ¿¿dania okre¿lonych informacji przez zwi¿zek zawodowy ograniczone jest celem tego ¿¿dania. Jeżeli informacje są niezb¿dne do prowadzenia dzia¿alno¿ci zwi¿zkowej, to pracodawca ma obowiązek spe¿nienia ¿¿da¿ zwi¿zku.
Przyczyna zatrudnienia konkretnego pracownika jest indywidualn¿ decyzj¿ pracodawcy. W sprawach indywidualnych zwi¿zki zawodowe reprezentuj¿ jedynie swoich cz¿onk¿w (art. 30 ust. 1 ustawy o zwi¿zkach zawodowych). Zamiar jednostronnej zmiany w zakresie zatrudnienia (wypowiedzenie stosunku pracy, jednostronna zmiana warunk¿w zatrudnienia) pracodawca obowiązany jest konsultowa¿ jedynie w odniesieniu do cz¿onk¿w zwi¿zku zawodowego lub pracownik¿w niezrzeszonych, którzy zwr¿cili się do danej organizacji zwi¿zkowej o reprezentowanie ich interes¿w (art. 30 ust. 1 i 1[1] ustawy o zwi¿zkach zawodowych w zwi¿zku z art. 38 i 42 Kodeksu pracy).

Zatrudnianie i zwalnianie le¿¿ w kompetencjach dyrektora

Dyrektor jest kierownikiem zak¿adu pracy dla zatrudnionych w szkole lub plac¿wce nauczycieli i pracownik¿w nieb¿d¿cych nauczycielami. Dyrektor w szczeg¿lno¿ci decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik¿w szkoły lub placówki (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Wojew¿dzki S¿d Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z 3 listopada 2009 r. (II SA/Ol 777/2009) wskaza¿, że wszystkich czynno¿ci z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii zwi¿zku zawodowego, przy nagrodzie dla nauczyciela jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora. Karta Nauczyciela nie przewiduje jego wsp¿działania w indywidualnych sprawach w sprawie ustalania sk¿adnik¿w wynagrodzenia i ich wysoko¿ci. Nie ma te¿ podstaw, aby takie wsp¿dzia¿anie wprowadzi¿ w drodze aktu prawa miejscowego.
Argumentacja ta ma te¿ analogiczne zastosowanie w realizacji kompetencji dyrektora dotycz¿cej nawi¿zania stosunku pracy z nauczycielem. Brak jest podstaw prawnych do ograniczenia kompetencji dyrektora i ¿¿danie ujawnianie powod¿w podj¿cia decyzji o zatrudnieniu konkretnego pracownika. Ograniczenia w tym zakresie mogą wynika¿ z odr¿bnych przepis¿w, wprowadzających wym¿g uzyskania zgody odr¿bnego podmiotu na zatrudnienie okre¿lonej osoby (np. zgody kuratora oświaty na zatrudnienie nauczyciela nie posiadaj¿cego wymaganych kwalifikacji – art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela).
Dane o zatrudnieniu chroni ustawa o ochronie danych osobowych

obowiązek udost¿pniania informacji zwi¿zkom zawodowym należy rozpatrywa¿ także w kontek¿cie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w ¿ci¿le okre¿lonych sytuacjach, m.in. za zgod¿ osoby, której dane maj¿ być przetwarzane oraz jeżeli jest to niezb¿dne dla zrealizowania uprawnienia lub spe¿nienia obowiązku wynikaj¿cego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Jeżeli wi¿c nauczyciel nie wyrazi zgody na udost¿pnienie takiej informacji zwi¿zkowi zawodowemu, to nie ma podstaw, aby przyj¿¿, że obowiązek udzielenia tych informacji stanowi realizacj¿ obowiązku wynikaj¿cego z przepisu prawa. Zwi¿zek zawodowy musia¿by bowiem wykaza¿, że ¿¿dana informacja jest niezb¿dna do prowadzenia dzia¿alno¿ci zwi¿zkowej.
Podstawa prawna:
art. 28, art. 30 ust. 1 i 1[1] ustawy z 23 maja 1991 r. o zwi¿zkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 854 ze zm.),
art. 38, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
09 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews