Okienko w zajęciach edukacyjnych

Karta Nauczyciela wyra¿nie m¿wi, że czas pracy nauczyciela jest przeznaczony nie tylko na zajęcia edukacyjne. Oznacza to, że na przyk¿ad nauczyciel zatrudniony w po¿owie etatu i pracuj¿cy przez cztery dni w tygodniu może mie¿ codziennie jedno okienko, o ile z tego powodu jego og¿lny czas pracy nie przekroczy 20 godzin tygodniowo.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pe¿nym wymiarze zajęć nie może przekracza¿ 40 godzin na tydzień, czyli nauczyciela zatrudnionego na ½ etatu – 20 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego nauczyciel wynagrodzenia obowiązany jest realizowa¿ (art. 42 ust. 2 KN):

1.zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opieku¿cze, prowadzone bezpo¿rednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze okre¿lonym w ustawie;
2.inne zajęcia i czynno¿ci wynikaj¿ce z zada¿ statutowych szkoły, w tym zajęcia opieku¿cze i wychowawcze uwzgl¿dniaj¿ce potrzeby i zainteresowania uczniów,
3.zajęcia i czynno¿ci zwi¿zane z przygotowaniem się do zajęć, samokszta¿ceniem

Tak wi¿c w czasie okienka nauczyciel powinien wykonywa¿ inne zajęcia i czynno¿ci wynikaj¿ce z zada¿ statutowych szkoły lub zajęcia i czynno¿ci zwi¿zane z przygotowaniem się do zajęć, samokszta¿ceniem i doskonaleniem zawodowym.

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 1; art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)
16 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews