¿mieciowe jedzenie zniknie ze sklepik¿w szkolnych

Zakaz podawania, sprzeda¿y oraz reklamowania niezdrowej ¿ywno¿ci ma obowiązywa¿ w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowych i opieku¿czo-wychowawczych, za wyj¿tkiem szkół dla doros¿ych. Za z¿amanie zakazu maj¿ grozi¿ kary w wysoko¿ci od 1 tys. z¿ do 5 tys. z¿. Dyrektor placówki będzie m¿g¿ te¿ rozwi¿za¿ umow¿ z firm¿ cateringow¿ lub w¿a¿cicielem sklepiku bez wypowiedzenia i bez odszkodowania. Kontrola przestrzegania zakazu będzie prowadzona przez Państwow¿ Inspekcj¿ Sanitarn¿.

Nowelizacja ma wej¿¿ w ¿ycie 1 września 2015 r., przy czym daje ona prowadz¿cym sklepiki szkolne 3 miesięce na dostosowanie swojej dzia¿alno¿ci do nowych przepis¿w.
25 10 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews