Radny musiępowiadomi¿ dyrektora o wygranej w wyborach

Do tego korzysta ze szczeg¿lnej ochrony swojej osoby oraz ochrony stosunku pracy, co nak¿ada na dyrektora szkoły zatrudniaj¿cej radnego okre¿lone obowiązki, a niekiedy uniemo¿liwia podj¿cie zamierzonej decyzji kadrowej.

Dyrektor szkoły zwykle wie, że jego pracownicy startuj¿ w wyborach samorz¿dowych, ale mimo tego, o wyborze na stanowisko radnego nauczyciel i pracownik powinni powiadomi¿ dyrektora, najlepiej na pi¿mie. W tym celu zazwyczaj przedstawia się za¿wiadczenie wystawione przez rad¿ gminy, rad¿ powiatu lub sejmik wojew¿dztwa. Przy czym przepisy nie okre¿laj¿, jak¿ form¿ ma mie¿ takie za¿wiadczenie. Wa¿ne, aby wynika¿o z niego, że dana osoba jest powo¿ana do pe¿nienia funkcji radnego. Jeżeli radny nie przedstawi za¿wiadczenia wydanego przez w¿a¿ciw¿ rad¿ lub sejmik, a jedynie pisemne oświadczenie w tej sprawie, to nie ma podstaw, aby nie przyj¿¿ takiego pisma.
Z pe¿nieniem funkcji radnego wi¿¿e się prawo do zwolnienia od pracy w celu umo¿liwienia radnemu brania Udziału w pracach:
1. organ¿w gminy, powiatu i sejmiku wojew¿dztwa,
2. komisji oraz innych instytucji samorz¿dowych, do których radny zosta¿ wybrany lub desygnowany, a także uczestnictwo w pracach zarz¿du wojew¿dztwa
(art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¿dzie gminnym, art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¿dzie powiatowym, art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¿dzie wojew¿dztwa).
Tylko w wymienionych wy¿ej przypadkach nauczycielowi i pracownikowi, którzy zostali radnymi, przys¿uguje prawo zwolnienia od pracy. Gdyby natomiast chcieli oni wykonywa¿ inne obowiązki, np. pe¿ni¿ dy¿ur dla mieszka¿c¿w, uczestniczy¿ w zebraniach instytucji samorz¿dowych itd., to w tym celu pracownik niepedagogiczny i nauczyciel szkoły nieferyjnej może wyst¿pi¿ o urlop wypoczynkowy - także na ¿¿danie (do 4 dni w ciągu roku kalendarzowego) albo urlop bezp¿atny, a nauczyciel placówki feryjnej o urlop bezp¿atny, gdy¿ jemu urlop wypoczynkowy przys¿uguje tylko w ferie szkolne, bez prawa do urlopu na ¿¿danie.
Udzielenie wolnego w zwi¿zku z wykonywaniem wymienionych wy¿ej zada¿ jest obowiązkowe i nie zale¿y od uznania dyrektora szkoły. Radny b¿d¿cy pracownikiem szkoły powinien uprzedzi¿ dyrektora o terminach i d¿ugo¿ci trwania swojej nieobecności w szkole i to mo¿liwie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Za czas zwolnienia nauczyciel i pracownik nie zachowuj¿ prawa do wynagrodzenia w szkole, gdy¿ zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela nie jest to praca ¿wiadczona na rzecz pracodawcy, a konkretnego organu jednostki samorz¿du terytorialnego (uchwa¿a S¿du Najwy¿szego z 10 maja 1994 r., I PZP 22/94; OSNP 1994/4/60). Podkre¿lenia wymaga fakt, że nauczyciel nie otrzymuje za dany dzień także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, chyba że nieobecność nie przeszkodzi¿a w ich zrealizowaniu - patrz przyk¿ad.
Nie ma przy tym wymogu, aby nieobecność radnego trwa¿a przez ca¿y dzień. R¿wnie dobrze może być on zwolniony z części dnia pracy, a wtedy odlicza się wynagrodzenie za niezrealizowane godziny z nast¿pnej wyp¿aty.
04 11 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews