Szko¿a musiękontrolowa¿, gdzie jest Uczeń, który nie chodzi na religi¿

Kontrola obecno¿ci uczniów na ka¿dych zajęciach jest wa¿nym czynnikiem bezpiecze¿stwa.
Pobyt ucznia w bibliotece w czasie trwania lekcji religii lub etyki może być oznaczany w specjalnie w tym celu za¿o¿onym zeszycie lub w dzienniku indywidualnej pracy opieku¿czej, jeżeli jest to uzasadnione konieczno¿ci¿ dokumentowania przebiegu dzia¿alno¿ci opieku¿czej. Powinny być w nim wpisa¿ dane ucznia, realizowane z nim zajęcia i jego obecno¿¿ na nich. Nauczyciel powinien prowadzi¿ tak¿ dokumentacj¿ sprawowania opieki nad uczniem niekorzystaj¿cym z lekcji religii i etyki, jaka zosta¿a przyj¿ta w danej szkole.
Zobowiązanie szkoły do zapewnienia opieki uczniom, którzy nie korzystaj¿ z nauki religii lub etyki, polega nie tyle na wskazaniu miejsca, gdzie uczniowie maj¿ przebywa¿ w czasie trwania tych lekcji, co na powierzeniu nadzoru nad nimi okre¿lonej osobie. Powierzenie zada¿, ustalenie sposobu sprawowania opieki i jej dokumentowania należy do dyrektora szkoły, którego obowiązkiem jest opieka nad uczniami i zapewnienie im bezpiecze¿stwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
Jeśli dyrektor organizuje opiek¿ w ten spos¿b, ze kieruje ucznia w czasie, kiedy odbywaj¿ się lekcje religii i etyki do biblioteki, to:
obowiązkiem ucznia jest pozostawanie w tym miejscu przez ca¿y czas trwania tych zajęć,
obowiązkiem osoby, której przekazano ucznia pod opiek¿ jest rzetelne realizowanie zada¿ zwi¿zanych z funkcj¿ opieku¿cz¿ szkoły, w tym zapewnienie mu bezpiecze¿stwa w czasie pobytu w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Podstawa prawna:
art. 39 ust. 1 pkt 3, pkt 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
¿ 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze¿stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
¿ 3 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunk¿w i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. nr 36, poz. 155 ze zm.),
¿ 13 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia¿alno¿ci wychowawczej i opieku¿czej oraz rodzaj¿w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170).

Bo¿ena Winczewska, specjalista prawa o¿wiatowego
06 11 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews