Dyrektor szkoły nie musięsię zgadza¿ na urlop bezp¿atny samorz¿dowca

Nauczyciel może otrzyma¿ urlop p¿atny lub bezp¿atny do cel¿w naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezp¿atny z innych wa¿nych przyczyn. Karta Nauczyciela nie precyzuje, co należy rozumie¿ pod poj¿ciem wa¿nych przyczyn, niemniej trzeba zauwa¿y¿, że w przepisie u¿yto s¿owa „może”, co oznacza, że urlop bezp¿atny może być nauczycielowi udzielony albo nie. Nie ma przepis¿w, które nakazywa¿yby udzielenie urlopu z powodu propozycji obj¿cia stanowiska kierowniczego w jst.
O udzieleniu urlopu decyduje dyrektor, który musięprzede wszystkim zapewni¿ normalny tok pracy szkoły a tym samym rozwa¿y¿, czy nieobecność nauczyciela w trakcie roku szkolnego nie zak¿¿ci realizacji podstawy programowej i nie wp¿ynie negatywnie na wyniki w nauce.
Z drugiej strony ch¿¿ podj¿cia pracy u innego pracodawcy może być kwalifikowana jako wa¿na przyczyna, ale to ostatecznie dyrektor szkoły decyduje, czy udzieli urlopu bezp¿atnego, czy te¿ nie. Decyzja odmowna dyrektora nie wymaga jednak szczeg¿lnego uzasadnienia.

Podstawa prawna:
art. 68 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
15 12 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews