Zwolnienie z drugiego j¿zyka obcego w szkole

Zwolnienie może dotyczy¿ ucznia z:
wad¿ s¿uchu,
g¿¿bok¿ dysleksj¿ rozwojow¿,
afazj¿,
niepe¿nosprawno¿ciami sprz¿onymi lub
autyzmem, w tym z zespo¿em Aspergera.

W przypadku ucznia posiadaj¿cego orzeczenie o potrzebie kszta¿cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego j¿zyka obcego może nast¿pi¿ na podstawie tego orzeczenia. Podstaw¿ decyzji o zwolnieniu powinien być pisemny wniosek rodziców (prawnych opieknów).
Przyk¿ad procedury post¿powania:
Krok 1. Rodzic (prawny opiekun) sk¿ada w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz z opini¿ publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Krok 2. Dyrektor szkoły wydaje decyzj¿ o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego j¿zyka do 7 dni roboczych od daty wp¿ywu wniosku.
Krok 3. Wychowawca ucznia odbiera decyzj¿ i przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz nauczycielowi ucz¿cemu j¿zyka obcego, z nauki którego Uczeń zosta¿ zwolniony.
Krok 4. Nauczyciel ucz¿cy j¿zyka obcego, z nauki którego Uczeń zosta¿ zwolniony, odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca w pozosta¿ej dokumentacji przebiegu nauczania ucznia.
Krok 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j¿zyka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Krok 6. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przys¿uguje prawo do odwo¿ania za po¿rednictwem dyrektora szkoły do kuratorium oświaty w ……………………….. w terminie 14 dni od dnia jej dor¿czenia.
Krok 7. Uczeń zwolniony z nauki drugiego j¿zyka obcego ma obowiązek przebywa¿ podczas trwania tych zajęć w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. W szczeg¿lnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi b¿d¿ ostatnimi zajęciami w danym dniu, Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

Podstawa prawna:
¿ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s¿uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian¿w i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.).
15 12 2014 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews