Zmiana godzin ponadwymiarowych

należy pami¿ta¿, że godziny ponadwymiarowe przede wszystkim są zajęciami dla uczniów, a zatem powinno się uwzgl¿dnia¿ kwalifikacje nauczyciela i potrzeby uczniów danej szkoły. Godziny powinny zosta¿ przydzielone racjonalnie, celowo i zgodnie z przepisami o kwalifikacjach nauczycieli. Jeśli przyk¿adowo są to godziny matematyki, to powinien je realizowa¿ nauczyciel posiadaj¿cy kwalifikacje do tego przedmiotu.
W szkole mogą zaistnie¿ r¿ne sytuacje, które b¿d¿ wymaga¿y przydzielenia godzin ponadwymiarowych podczas roku szkolnego (np. w zwi¿zku z nieobecności¿ nauczyciela) lub zmiany przydzia¿u godzin pomi¿dzy nauczycielami (np. w zwi¿zku z powrotem nauczyciela z urlopu rodzicielskiego podczas roku szkolnego, wnioskami rodziców, obni¿eniem wymiaru zatrudnienia na wniosek nauczyciela). Godziny ponadwymiarowe nie są uprawnieniem nauczyciela. mogą zosta¿ przydzielone, ale nie muszą.

Podstawa prawna:
art. 7, art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191).
23 01 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews