Realizacja godzin karcianych przez nauczycieli

2. zajęcia zwi¿kszaj¿ce szanse edukacyjne uczniów, np. praca z uczniem zdolnym (zajęcia fakultatywne prowadzone z grupami uczniów itp.), praca z uczniem maj¿cym trudno¿ci w nauce (zajęcia wyr¿wnawcze, korekcyjne itp.);
3. zajęcia rozwijaj¿ce zainteresowania uczniów – których organizacja powinna być poprzedzona diagnoz¿ tych zainteresowa¿.

Godzin karcianych nie można w ¿adnym wypadku przeznacza¿ na:
zajęcia obowiązkowe realizuj¿ce wymagania z podstawy programowej w ramach godzin okre¿lonych w ramowych planach nauczania,
opiek¿ nad uczniami podczas ich dowozu do i ze szkoły,
zast¿pstwa dora¿ne,
nauczanie indywidualne realizowane zgodnie z zasadami przyznawania godzin nauczania indywidualnego.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych plan¿w nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 z zm.).
23 01 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews