Praca w ferie tylko w zakresie wskazanym w Karcie Nauczyciela

1. Przeprowadzania egzaminów,
2. Prac zwi¿zanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
3. Opracowywania szkolnego zestawu program¿w oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w okre¿lonej formie.

Dyrektor szkoły powinien planowa¿ prac¿ nauczycieli podczas ferii z wyprzedzeniem na tyle du¿ym, aby mo¿liwe byćo zaplanowanie wypoczynku, wyjazdu przez pracownik¿w. Jeśli jednak wydarzy się co¿ bardzo wa¿nego, co wymaga obecno¿ci pracownika - dyrektor może wezwa¿ nauczyciela do pracy, np. skarga rodziców i konieczno¿¿ obecno¿ci nauczyciela podczas kontroli organu sprawuj¿cego nadz¿r pedagogiczny. Jednak w takim przypadku będzie to wezwanie do obecno¿ci, szansa na obron¿ w¿asnego stanowiska, a nie do pracy w sensie wykonywania zada¿ spoczywaj¿cych na nauczycielu.

Do wezwania do szkoły w celu wykonania zada¿ zwi¿zanych z prac¿ nauczyciela może doj¿¿ np. w sytuacji, gdy nauczyciel nie dope¿ni¿ swoich obowiązk¿w, "zalega" z wykonaniem zada¿ zleconych przez dyrektora jeszcze przed urlopem, szczeg¿lnie Jeśli w konsekwencji zaniedba¿ nauczyciela dyrektor nie może wykona¿ zada¿ terminowych.

Te zajęcia nie mogą zajęć ¿¿cznie wi¿cej ni¿ 7 dni w okresie ferii letnich i zimowych. Przyjmuj¿c, że przy 40-godzinnym tygodniu pracy, który obowiązuje nauczyciela, 7 dni roboczych po 8 godzin to 56 godzin. Zatem praca w ferie zimowe i wakacje letnie nie może przekroczy¿ tej liczby.

23 01 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews