Nadz¿r nad uczniami na basenie

Osoby pozostaj¿ce pod opiek¿ szkoły mogą uczyć się p¿ywa¿ oraz k¿pa¿ tylko w obr¿bie p¿ywalni, w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym i przystosowanym, pod nadzorem ratownik¿w pe¿ni¿cych dy¿ur.
zajęcia prowadzone na p¿ywalni, poza terenem szkoły, wymagaj¿ od dyrektora ustalenia odpowiedniej liczby opieknów oraz sposobu zorganizowania opieki. Ustalenia te powinny uwzgl¿dni¿:
-wiek uczniów,
-stopie¿ ich rozwoju psychofizycznego,
-stan zdrowia uczniów, w tym ewentualn¿ niepe¿nosprawno¿¿,
-specyfik¿ zajęć,
-warunki, w jakich b¿d¿ się one odbywa¿.
-uzgodnienie z kierownikiem p¿ywalni warunk¿w i sposobu korzystania z p¿ywalni zapewniaj¿cych uczniom bezpiecze¿stwo,
-zapoznanie uczniów z regulaminem p¿ywalni oraz czuwanie nad jego ¿cis¿ym przestrzeganiem,
-ustawiczny nadz¿r nad uczniami.

Wszystkie osoby znajduj¿ce się na terenie p¿ywalni, zar¿wno uczniowie jak i nauczyciele, są obowiązani podporz¿dkowa¿ się nakazom ratownik¿w.
Uczniom należy r¿wnie¿ zapewni¿ opiek¿ i bezpiecze¿stwo podczas dojazdu na p¿ywalni¿.
Aby uczniowie ucz¿cy się p¿ywa¿ i k¿pi¿cy się byli bezpieczni na basenie należy im zapewni¿ sta¿y nadz¿r ratownika lub ratownik¿w i ustawiczny nadz¿r opiekuna lub opieknów ze strony szkoły.

Podstawa prawna:
rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze¿stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) - ¿ 32, ¿ 34 ust. 4.
17 02 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews