Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na nowych warunkach

Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wprowadza zmian¿ w tym zakresie – Uczeń nie będzie musia¿ ¿wiczy¿, ale będzie obecny na lekcjach. będzie musia¿ uczestniczy¿ w nich w ka¿dy inny mo¿liwy spos¿b, np. poznaj¿c zasady gier zespo¿owych, ucz¿c się przez obserwacj¿ prawid¿owego sposobu wykonywania ¿wicze¿ demonstrowanych przez nauczyciela i wykonywanych przez koleg¿w z klasy lub grupy.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów przewiduje 2 rozwi¿zania:
1) możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania okre¿lonych ¿wicze¿ fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; podstaw¿ do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazuj¿ca, jakich ¿wicze¿ fizycznych ten Uczeń nie może wykonywa¿ oraz przez jaki okres. Uczeń uczestniczy w zajęciach, jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosowa¿ wymagania edukacyjne niezb¿dne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i mo¿liwo¿ci okre¿lonych w opinii o ograniczonych mo¿liwo¿ciach wykonywania przez ucznia okre¿lonych ¿wicze¿, wydanej przez lekarza,
2) tak jak dotychczas – możliwość ca¿kowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego – w tym przypadku Uczeń nie ucz¿szcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

Podstawa prawna:
¿ 5 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz s¿uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews