Zwolnienia uczniów z nauki drugiego j¿zyka obcego

Zwolnienie może dotyczy¿ części lub ca¿ego okresu kszta¿cenia w danym typie szkoły. Dyrektor sprawdza, czy stwierdzenie wady lub niepe¿nosprawno¿ci jest podstaw¿ do decyzji o zwolnieniu.

Poradnia odnotowuje stwierdzone wady, dysfunkcje, upo¿ledzenia, a dyrektor szkoły sprawdza, czy stanowi¿ one podstaw¿ do dokonania zwolnienia na podstawie przepis¿w prawa. Jeśli tak – wydaje decyzj¿ o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego j¿zyka obcego. Tak¿ informacj¿ przekazuje:

1. Rodzicom/prawnym opiekunom oraz
wychowawcy i nauczycielowi j¿zyka, z którego Uczeń jest zwolniony.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j¿zyka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Podstawa prawna:
¿ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s¿uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian¿w i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).


uczniów z orzeczeniem – z uwagi na niedostosowanie spo¿eczne – obowiązuje ramowy plan nauczania dla oddzia¿¿w przysposabiaj¿cych do pracy organizowanych w szkołach, w tym specjalnych, w których obowiązuje realizacja tylko jednego j¿zyka obcego. Jeśli taki Uczeń ucz¿szcza do szkoły og¿lnodost¿pnej, to realizuje tre¿ci programowe na odmiennych zasadach.

Zwolnienie z nauki drugiego j¿zyka obcego na podstawie posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kszta¿cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania jest mo¿liwe jedynie w stosunku do uczniów z:

wad¿ s¿uchu,
g¿¿bok¿ dysleksj¿ rozwojow¿,
afazj¿,
niepe¿nosprawno¿ciami sprz¿onymi,
autyzmem, w tym z zespo¿em Aspergera.
Przedszkola, szkoły i oddzia¿y og¿lnodost¿pne, oddzia¿y integracyjne oraz specjalne, a także o¿rodki maj¿ obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży niepe¿nosprawnym, niedostosowanym spo¿ecznie i zagro¿onym niedostosowaniem spo¿ecznym:

realizacji zalece¿ zawartych w orzeczeniu wydanym przez publiczn¿ poradni¿ psychologiczno-pedagogiczn¿,
odpowiednich ze wzgl¿du na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo¿liwo¿ci psychofizyczne uczniów warunk¿w do nauki, sprz¿tu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
innych zajęć odpowiednich ze wzgl¿du na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo¿liwo¿ci psychofizyczne uczniów, w szczeg¿lno¿ci zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepe¿nosprawnych, zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych spo¿ecznie i zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagro¿onych niedostosowaniem spo¿ecznym,
integracji uczniów ze ¿rodowiskiem r¿wie¿niczym,
przygotowania uczniów do samodzielno¿ci w ¿yciu doros¿ym.

Podstawa prawna:
art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
za¿¿cznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych plan¿w nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews