Praca nauczyciela w okresie wakacji

Nauczyciel ma obowiązek stawienia się w pracy w okresie wakacji, jeżeli dyrektor szkoły przewidzia¿ dla niego zadania zwi¿zane z:

a) przeprowadzaniem egzaminów
b) pracami dotycz¿cymi zakończenia roku szkolnego i przygotowania nowego roku szkolnego
c) opracowywania szkolnego zestawu program¿w
d) uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym w okre¿lonej formie

Jeżeli zaplanowane czynno¿ci nie zajmuj¿ nauczycielowi wi¿cej ni¿ 7 dni, to nie może odm¿wi¿ stawienia się w miejscu pracy.

Nieusprawiedliwione niestawienie się w pracy stanowi naruszenie porz¿dku pracy i zgodnie z kodeksem pracy – pracodawca, w tym przypadku dyrektor szkoły – może w zwi¿zku z tym na¿o¿y¿ na nauczyciela karą porz¿dkow¿ upomnienia lub nagany (art. 108 ¿ 1 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel nie może stawi¿ się w pracy w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z usprawiedliwionych przyczyn, ma obowiązek poinformowania o tym oraz przedstawienia dokumentu potwierdzaj¿cego fakt, i¿ nieobecność jest usprawiedliwiona np. wype¿niony przez lekarza druk L4.

Podstawa prawna:
art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 191),
art. 108 ¿ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 191).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews