Nowe rozporządzenie w sprawie warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

1) zwolnienie ucznia z wykonywania poszczeg¿lnych ¿wicze¿na zajęciach wychowania fizycznego, a nie z ca¿ych zajęć, Uczeń będzie musia¿ przedstawi¿ stosowne za¿wiadczenie lekarskie,
2) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjne odnosz¿ się r¿wnie¿ do uczniów ucz¿cych się na wy¿szym ni¿ I etapie edukacyjnym,
3) dyrektor będzie zasięga¿ opinii rady pedagogicznej przy okre¿laniu warunk¿w realizacji projektu edukacyjnego,
4) okre¿lenie, jakie funkcje spe¿nia ocenianie bie¿¿ce ucznia, tj. monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnosz¿cych się do uzyskiwanych przez niego efekt¿w oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy,
5) ustalanie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych powinno się odbywa¿ z uwzgl¿dnieniem wysięku wk¿adanego przez ucznia w wywi¿zywanie się z obowiązk¿w wynikaj¿cych ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczno¿ci Udziału w zajęciach oraz aktywno¿ci w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej,
6) komisja ustala roczną ocen¿ klasyfikacyjn¿ zachowania w terminie 5 dni od zg¿oszenia zastrze¿e¿,
7) sprawdzian wiadomo¿ci i umiej¿tno¿ci w zwi¿zku ze stwierdzeniem, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zosta¿a ustalona niezgodnie przepisami w przypadku zajęć z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego – ma form¿ zada¿ praktycznych,
8) Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej otrzymuje promocj¿ do klasy programowo wy¿szej lub uko¿czenia szkoły z wyr¿nieniem, gdy uzyska z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ¿redni¿ ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75,
9) spo¿r¿d typ¿w szkół ponadgimnazjalnych tylko zasadnicz¿ szkołę zawodow¿, liceum og¿lnokszta¿c¿ce i technikum można uko¿czy¿ z wyr¿nieniem, co ma potwierdzi¿, że szkoły policealnej nie można uko¿czy¿ z wyr¿nieniem,
10) rezygnacja z uzale¿nienia promowania ucznia od oceny nagannej zachowania.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz s¿uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews