Aktualizacja arkusza organizacji

Nab¿r może oznacza¿ konieczno¿¿ wprowadzenia zmian w arkuszu

Na pocz¿tku roku szkolnego może doj¿¿ do zmiany liczebno¿ci oddzia¿¿w w szkole. Wi¿¿e się to przede wszystkim ze zwi¿kszon¿ liczb¿ przyj¿tych uczniów (w takim przypadku dochodzi do tworzenia nowych oddzia¿¿w) lub te¿ zapisaniem do szkoły mniej uczniów, ni¿ zaplanowano w naborze (może doj¿¿ do ¿¿czenia oddzia¿¿w szkolnych). W zwi¿zku z powy¿szym należy przeorganizowa¿ dotychczasowy przydzia¿ godzin zajęć nauczycielom. Do zada¿ dyrektora należy w takich sytuacjach uzgodnienie z organem prowadz¿cym zmian oraz naniesieniem odpowiednich zapis¿w do aneksu arkusza organizacji placówki na dany rok szkolny.

Zmiany w oddzia¿ach wymagaj¿ zmian kadrowych

Reorganizacja oddzia¿¿w może dotyczy¿:

zmiany ich liczebno¿ci – mogą spowodowa¿: konieczno¿¿ podzia¿u klasy na grupy, a tym samym: przydzia¿u dodatkowych godzin już zatrudnionym nauczycielom, zatrudnienia nowego nauczyciela lub cofni¿cia obni¿enia pensum, czy te¿ cofni¿cia wypowiedzenia,
utworzenia dodatkowych – powoduje to konieczno¿¿ przydzia¿u dodatkowych godzin już zatrudnionym nauczycielom, zatrudnienia nowego nauczyciela, nowych pracownik¿w niepedagogicznych, cofni¿cia obni¿enia pensum nauczycielom, cofni¿cia wypowiedzenia, a nawet powo¿ania nast¿pnego wicedyrektora szkoły,
likwidacji części oddzia¿¿w – można obni¿y¿ przydzia¿ godzin ponadwymiarowych lub zmieni¿ przydzia¿y godzin nauczycielom, a także dokona¿ wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom niepedagogicznym. Nie można już obni¿y¿ pensum, czy zwolni¿ nauczycieli bez ich zgody (Jeśli nie dokonano tego do ko¿ca maja).
Arkusz organizacyjny dyrektor aktualizuje na bie¿¿co – zatwierdza je rada

często organ prowadz¿cy plac¿wk¿ wymaga szczeg¿owego wyja¿nienia dokonanych zmian, zw¿aszcza przy zwi¿kszonej liczbie godzin i etat¿w. Zmiany, które w zasadniczy spos¿b wyp¿ywaj¿ na rozk¿ad i przydzia¿ zajęć nauczycielom są wprowadzane w formie aneksu, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadz¿cy w terminie przez niego okre¿lonym. R¿wnie¿ za każdym razem, gdy wprowadzane są poprawki do arkusza, rada pedagogiczna musięje zaopiniowa¿.

Podstawa prawna:
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).


Jeśli dyrektor szkoły przed rozpoczęściem nowego roku szkolnego zna już liczb¿ godzin, o jak¿ zwi¿kszy się pula na poszczeg¿lne zajęcia, to powinien:

1. Przydzieli¿ te godziny jako uzupe¿nienie pensum już zatrudnionym w szkole nauczycielom (aneks do umowy),
2. Przydzieli¿ te godziny w ramach godzin ponadwymiarowych (pismo informuj¿ce o przydziale godzin ponadwymiarowych),
3. Pozyska¿ nowego nauczyciela (zwarcie nowej umowy o prac¿),
4. Ewentualnie zawrze¿ dodatkow¿ umow¿ z nauczycielem, który nie posiada kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć (nowa umowa o prac¿).
Wszystkie czynno¿ci wymienione wy¿ej powinny odbyć się przed rozpoczęściem nowego roku szkolnego. należy je uwzgl¿dni¿ w aneksie do arkusza organizacji.
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews