Ponowne zatrudnienie w szkole w ciągu 30 dni bez wst¿pnych bada¿ lekarskich

e¿li dyrektor szkoły zamierza zatrudni¿ ponownie od nowego roku szkolnego nauczycieli, których umowy o prac¿ wygasaj¿ 31 sierpnia (lub w sierpniu), przepisy zwalniaj¿ go z kierowania na wst¿pne badania lekarskie. Przepisy zwalniaj¿ ze wst¿pnych badan r¿wnie¿ te osoby, które przyjmowane są do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwi¿zaniu lub wyga¿ni¿ciu poprzedniego stosunku pracy, ale tylko w sytuacji, jeżeli przedstawi¿ aktualne orzeczenie lekarskie.

Nowy pracodawca musięjednocze¿nie stwierdzi¿, że warunki te odpowiadaj¿ warunkom wyst¿puj¿cym na danym stanowisku pracy. B¿d¿ to ci nauczyciele, którzy zatrudniani są od nowego roku szkolnego w nowej plac¿wce na tym samym stanowisku, u którymi zosta¿ rozwi¿zany stosunek pracy (lub wygas¿ – w sierpniu 2015 r.) w poprzedniej szkole.

Podstawa prawna:
art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
06 08 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews