Poziomy spe¿niania wymaga¿ wobec szkół

szkoły muszą spe¿nia¿ wymagania na nowo ustalonych poziomach

Poziom podstawowy i wysoki charakteryzuj¿ się:

poziom podstawowy – ¿wiadczy o prawid¿owym przebiegu proces¿w kszta¿cenia, wychowania i opieki, umo¿liwieniu ka¿demu uczniowi rozwoju na miar¿ jego indywidualnych mo¿liwo¿ci, podejmowaniu przez szkołę lub plac¿wk¿ dzia¿a¿ podnosz¿cych jako¿¿ jej pracy, anga¿owaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także wsp¿pracy ze ¿rodowiskiem lokalnym;
poziom wysoki – ¿wiadczy o wysokiej skuteczności dzia¿a¿, o których mowa w pkt 1, wyra¿anej efektami kszta¿cenia i wychowania, pozytywnymi opiniami uczniów, rodziców i nauczycieli dotycz¿cymi adekwatno¿ci procesu kszta¿cenia i wychowania do potrzeb i mo¿liwo¿ci uczniów oraz doskonaleniem jako¿ci pracy szkoły lub placówki prowadz¿cym do ich rozwoju i uspo¿ecznienia poprzez anga¿owanie spo¿eczno¿ci szkolnej i ¿rodowiska lokalnego.

już nie obowiązuje skala literowa!!!

Wprowadzone regulacje nie przewiduj¿ skali literowej okre¿laj¿cej poziom spe¿niania wymagania w trakcie badania przez organ nadzoru pedagogicznego. Obecnie wynikiem ewaluacji zewn¿trznej jest raport opisuj¿cy dzia¿anie szkoły lub placówki w zakresie badanych wymaga¿ oraz ustalenie spe¿niania lub niespe¿niania każdego wymagania na poziomie podstawowym.

Podstawa prawna:
art. 21a ust. 3 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
¿ 3 rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymaga¿ wobec szkół i placówek (Dz.U. poz. 1214),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270).
11 10 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews