3 przypadki wydania arkusza ocen ucznia

Otrzymanie kopii arkusza w takiej sytuacji należy potwierdzi¿ podpisem.


1) zmiany klasy przez ucznia – jego arkusz jest przekazywany „nowemu” wychowawcy,
2) przej¿cia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla doros¿ych – po co najmniej jednym semestrze nauki, przesy¿a się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pe¿noletniemu uczniowi albo s¿uchaczowi kopi¿ arkusza ocen ucznia albo s¿uchacza po¿wiadczon¿ za zgodno¿¿ z orygina¿em przez dyrektora szkoły; rodzice ucznia, pe¿noletni Uczeń albo s¿uchacz potwierdzaj¿ podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen,
3) przej¿cia ucznia albo s¿uchacza do innej szkoły po okresie nauki kr¿tszym ni¿ okres rok – przesy¿a się do tej szkoły lub wydaje rodzicom ucznia, pe¿noletniemu uczniowi albo s¿uchaczowi za¿wiadczenie o przebiegu nauczania ucznia; rodzice ucznia, pe¿noletni Uczeń albo s¿uchacz potwierdzaj¿ podpisem otrzymanie za¿wiadczenia.


Podstawa prawna:
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia¿alno¿ci wychowawczej i opieku¿czej oraz rodzaj¿w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r. poz. 1170),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów Państwowych i innych druk¿w szkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.),
rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg¿owych warunk¿w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz s¿uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).
11 10 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews