Nauczanie indywidualne

Indywidualne nauczanie dotyczy tylko uczniów powa¿nie chorych, nie może być wi¿c przeznaczone dla dzieci z upo¿ledzeniem umys¿owym, Jeśli powodem mia¿oby być samo upo¿ledzenie. Tak¿ form¿ nauczania organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Nauczanie organizuje się w spos¿b zapewniaj¿cy wykonanie zalece¿ okre¿lonych w orzeczeniu. należy jednak pami¿ta¿, że ostateczna decyzja dotycz¿ca m.in. liczby godzin wydawana jest w porozumieniu z organem prowadz¿cym szkołę, gdy¿ to on będzie pokrywa¿ koszty nauczania.

Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wy¿szy ni¿ okre¿lony za zgod¿ organu prowadz¿cego.

W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania okre¿lone powinny być:

zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także mo¿liwo¿ci uczestniczenia ucznia w ¿yciu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania mo¿liwo¿ci i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zakres, w jakim Uczeń może bra¿ udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych indywidualnie w odr¿bnym pomieszczeniu w szkole.

Podstawa prawna:
¿ 2–¿ 11 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157).
11 10 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews