Udziału w szkoleniu zorganizowanym

Zorganizowanie przez dyrektora szkoły szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej w dniach wolnych od pracy jest niezgodne z ustawowym zapisem, że nauczyciela zatrudnionego w pe¿nym wymiarze zajęć obowiązuje pi¿ciodniowy tydzień pracy.

Jeżeli mimo to nauczyciele zgodz¿ się wzi¿¿ udział w szkoleniu zorganizowanym w dniu wolnym od pracy, to nie nabywaj¿ oni z tego tytu¿u dodatkowych uprawnie¿ pracowniczych, poniewa¿ prawo do otrzymania innego dnia wolnego od pracy lub dodatkowego wynagrodzenia przys¿uguje wy¿¿cznie za realizacj¿ w dniu wolnym od pracy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opieku¿czych.

udział nauczyciela w szkoleniu zorganizowanym w dniu wolnym od pracy można jednak uzna¿ za realizacj¿ zada¿ statutowych szkoły. W takiej sytuacji, po przekroczeniu 40-godzinnej normy czasu pracy w tygodniu, na podstawie kodeksu pracy, nauczyciel nabędzie prawo do wynagrodzenia z tytu¿u pracy w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że za ka¿d¿ godzin¿ pracy w sobot¿ lub w niedziel¿ nauczyciel uzyska prawo do wynagrodzenia z tytu¿u pracy w godzinach nadliczbowych, obejmuj¿cego stawk¿ osobistego zaszeregowania z dodatkiem w wysoko¿ci 50%.

Podstawa prawna:
art. 42 ust. 1, art. 42c ust. 3, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
¿ 10 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko¿ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og¿lnych warunk¿w przyznawania dodatk¿w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac¿ w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416),
art. 151 ¿ 1, art. 1511 ¿ 1 pkt 2, art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
16 11 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews