Wyniki egzaminów pr¿bnych

Tylko bie¿¿ce, śródroczne i roczne oceny w dzienniku

W dzienniku lekcyjnym należy zapisywa¿ oceny bie¿¿ce, śródroczne i roczne, czyli wynikaj¿ce ze stopnia realizacji podstawy programowej. są na rynku dost¿pne dzienniki, w których znajduje się miejsce na wpisanie wyników egzaminów zewn¿trznych, jednak nie ma obowiązku ich zamieszczania.

Ocena z egzaminu to nie podstawa do oceniania z danego przedmiotu

Niedopuszczalne jest r¿wnie¿ zamieszczanie wyników tych egzaminów na oceny bie¿¿ce, gdy¿ niedozwolone jest przeliczanie wyników punktowych na oceny szkolne. Wynik punktowy lub procentowy testowania zewn¿trznego nie może być wyra¿any w skali oceny szkolnej. Takie przeliczanie nigdy nie będzie odzwierciedla¿o stanu rzeczywistego.

Ponadto arkusze testowe obejmuj¿ pe¿en zakres materia¿u z cyklu kszta¿cenia, a Uczeń pisz¿c egzamin pr¿bny (np. w listopadzie), nie zrealizowa¿ podstawy programowej w ca¿o¿ci. W takiej sytuacji Uczeń nie może być za to oceniany stopniem szkolnym.

Podstawa prawna:
¿ 10 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia¿alno¿ci wychowawczej i opieku¿czej oraz rodzaj¿w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
29 12 2015 by J.Prabucki


Content Management Powered by CuteNews